Quản lý dự án

Việc quản hiệu quả các dự án đóng góp một cách đáng kể o thành công của DK Engineering J.S.C trong các dự án vừa qua. Các kỹ thuật mới nhất trong quản dự án yêu cầu một nền tảng kiến thức rộng lớn đang được DK Engineering J.S.C áp dụng nhằm cho phép DK Engineering J.S.C đáp ứng vượt qua các nhu cầu sự kỳ vọng của khách hàng. Các nhà quản dự án chuyên nghiệp của DK Engineering J.S.C với sự hiểu biết tổng hợp các kiến thức chuyên ngành kỹ thuật quản như đấu thầu, hợp đồng, phân tích phạm vi công việc, dự toán kiểm soát chi phí, lập quản tiến độ, quản thay đổi rủi ro dự án, quản chất lượng, quản tác nhân liên quan với với một sự nhận thức xa rộng các yếu tố động thúc đẩy của ngành các khách hàng.