Kinh nghiệm của chúng tôi

DK Engineering J.S.C đang không ngừng nỗ lực xây dựng một hồ tín nhiệm dựa trên việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ thiết kế ưu việt cho thị trường Dầu khí. Dịch vụ của chúng tôi hiện nay đã được đánh giá cao bởi một loạt các công ty, đó chính  dấu hiệu thể hiện chất lượng dịch vụ rằng các giá trị đang được chuyển giao cho các khách hàng, đảm bảo một tỷ lệ lợi nhuận cao cho các dự án các khách hàng đầu vào dịch vụ của chúng tôi.