Chế tạo thiết bị

Với năng lực nhân sự, thiết bị và kinh nghiệm hiện có, chúng tôi đã và đang thực hiện thiết kế, mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị, chế tạo, lắp đặt, chạy thử:

  • Skid, module công nghệ
  • Thiết bị bồn chứa áp lực
  • Hệ thống đường ống công nghệ
  • Thiết bị điều khiển

 -       Skid, module công nghệ:

o    Chemical Injection Skid

o    Fuel Gas Conditioning Skid and Modules

o    Pig Launcher and Receiver

o    Pump Skid (Diesel/ Chemical)

o    Open& Closed drain vessel skid

o    Oil& Gas 2-3 Phases Metering Skid

o    Oil& Gas Filtering and separation skid

o    Heat exchanger, Gas Lift System

o    Fuel Gas System

o    Fire Water Pumping System

o    Water Skimmer Oil Storage

o    Gas Metering System

o    Liquid Metering System

o    Methanol Injection Skid

o    Water Injection System

o    Instruments Air System

o    Heat exchanger system

o    Air cooler system

o    Oil Transfer System

-       Thiết bị bồn chứa áp lực:

o    H.P Separator

o    L.P Separator

o    Knock Out Drum

o    Filter

o    Coalesces

o    CPI Water Filter

o    Pig Launcher Pig Receiver

-       Hệ thống đường ống công nghệ:

o    H.C Pipeline System

o    Fire Water Pumping System

o    Under ground oil transfer pipeline

-       Thiết bị điều khiển:

o    Control panel system/ cabin

 

-       Hình ảnh một số dự án đã & đang thực hiện:

 

         

SEPARATOR SKID

 

 

CHEMICAL INJECTION SKID

 

 

HEAT EXCHANGER

 

 

FILTER SEPARATOR

 

 

STORAGE TANKS