News

Vinh quang thuoc ve tat ca cac the he Nguoi di tim lua

Ngay 17-11-2016, tai Ha Noi, Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam to chuc chuong trinh Gap mat truyen thong “Nhung nguoi di tim lua” va trao giai cuoc thi “Nhung ky niem sau sac ve nganh Dau khi”.

 Tham du buoi le co Pho chu tich thuong truc Hoi Nha bao Viet Nam Ho Quang Loi; Truong ban Dan van Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong Nguyen Thi Tiep; Ham vu truong Vu Bao chi – Xuat ban, Ban Tuyen giao Trung uong Doan Thi Thuan; Pho cuc truong Cuc Bao chi Nguyen Thai Thien.

Ve phia Tap doan Dau khi Viet Nam co Bi thu Dang uy, Chu tich HĐTV Nguyen Quoc Khanh; Chu tich Hoi Dau khi Viet Nam Ngo Thuong San cung cac dong chi nguyen lanh dao Tap doan qua cac thoi ky, lanh dao cac don vi thanh vien cua Tap doan; dai dien Cong doan, Doan Thanh nien, cac ban chuyen mon cung Hoi dong So khao, Chung khao cuoc thi “Nhung ky niem sau sac ve nganh Deu khi”.

11_2016_1479436143

Nghi thuc cat bang khai mac trien lam “Nhung ky niem sau sac ve nganh Dau khi”

Chuong trinh nham muc dich cung on lai chang duong lich su vinh quang, phat huy truyen thong Anh hung, yeu nuoc, yeu nganh, nang cao niem tin, y chi phan dau, tao su doan ket, gan bo giua cac the he “Nhung nguoi di tim lua”, dong thoi tao ra khi the hang hai thi dua lao dong san xuat kinh doanh trong toan nganh, san sang vuot qua moi kho khan, hoan thanh tot hon nua nhiem vu Dang, Nha nuoc va nhan dan tin cay giao pho.

Hon nua the ky tu luc Doan Tham do Dau lua 36 duoc thanh lap ngay 27-11-1961, tap the can bo, cong nhan lao dong nganh Dau khi Viet Nam qua cac thoi ky da cong hien khong met moi, vuot qua moi thu thach, kho khan, xay dung nganh Dau khi Viet Nam tro thanh nganh kinh te – ky thuat quan trong hang dau cua dat nuoc, dong gop to lon vao cong cuoc xay dung va bao ve To quoc, gat hai duoc nhieu thanh tuu, lam nen thuong hieu Petrovietnam uy tin ca trong va ngoai nuoc.

The theo nguyen vong cua cac the he nhung nguoi lam cong tac dau khi, nam 2009 Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh chon ngay 27-11 hang nam la ngay truyen thong cua nganh Dau khi Viet Nam – tu day, sau 48 nam xay dung va phat trien, nhung nguoi lao dong dau khi da chinh thuc co ngay truyen thong cua rieng minh.

Duoi su lanh dao sang suot cua Dang, Chinh phu; su ho tro, giup do hieu qua cua cac bo, nganh Trung uong, cac dia phuong, cac doi tac va nhan dan ca nuoc, Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam tu nhung buoc di ban dau da lon manh cung dat nuoc; nhung nguoi lao dong dau khi qua cac thoi ky voi long say me va khat vong vuon len, bang quyet tam “thi dua la yeu nuoc, yeu nuoc thi phai thi dua” da lao dong ben bi va sang tao khong ngung, vuot qua muon van kho khan, thach thuc, hoan thanh xuat sac moi nhiem vu chien luoc duoc Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho; da xay dung duoc Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam phat trien dong bo, hien dai, giu vi tri dau tau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, co nhieu dong gop to lon vao cong cuoc xay dung va bao ve To quoc Viet Nam Xa hoi Chu nghia.

11_2016_1479436262

Pho Tong Giam doc Tap doan Nguyen Sinh Khang trao giai cho cac tac gia dat giai Khuyen khich the loai Bao In

Tu diem moc khai thac m3 khi dau tien tu mo khi Tien Hai – Thai Binh nam 1981 va khai thac tan dau tho dau tien tu mo Bach Ho nam 1986, den nay Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam da xay dung duoc he thong cong nghiep dau khi hoan chinh, dong bo, tu tim kiem, tham do, khai thac den phat trien cong nghiep khi – dien – che bien va dich vu dau khi, gop phan quan trong dam bao an ninh nang luong cho dat nuoc. Tap doan da hoat dong san xuat kinh doanh hieu qua, dong gop to lon cho su nghiep phat trien kinh te – xa hoi cua dat nuoc, thuc hien hieu qua vai tro la dau tau kinh te, la cong cu dieu tiet kinh te vi mo cua Chinh phu. Tinh den nay tong doanh thu cua toan Tap doan dat gan 310 ti USD, nop ngan sach Nha nuoc dat tren 92 ti USD.

Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam tu hao da co trinh do khoa hoc cong nghe tuong dong voi cac nuoc phat trien, co quy mo lon va nang luc canh tranh cao, hinh thanh van hoa Dau khi, khong ngung nang cao trinh do chuyen mon, trinh do quan ly va nang luc lam chu khoa hoc, ky thuat. Tap doan la doanh nghiep Viet Nam hoi nhap quoc te sau rong nhat voi doi ngu can bo khoa hoc ky thuat cong nghe, quan ly, cong nhan ky thuat co tay nghe cao, da khong ngung lon manh ca ve chat va luong (voi so luong hien co la tren 55 nghin lao dong, trong do tren 5.500 nguoi co trinh do tren dai hoc, tren 25.000 nguoi co trinh do dai hoc va cao dang va tren 25.000 cong nhan lanh nghe) dap ung co ban nhu cau phat trien cua nganh Dau khi Viet Nam.

Tu ket qua trien khai cac cong trinh dau khi thoi gian qua, Tap doan da thuc su la nong cot la hat nhan trong viec hinh thanh nen cac khu cong nghiep tap trung tai Ba Ria – Vung Tau – Dong Nai – Hiep Phuoc, Ca Mau, Dung Quat – Quang Ngai – Da Nang, Nghi Son – Thanh Hoa… Tap doan luon chu dong to chuc thuc hien kip thoi cac chu truong cua Dang va Chinh phu doi pho voi nhung bien dong phuc tap cua kinh te the gioi va Viet Nam. Cac san pham chu yeu cua nganh: dau tho, xang dau, dam, dien, khi, LPG… dang gop phan tich cuc chu dong binh on thi truong.

Ben canh viec tich cuc phoi hop voi Bo Quoc phong, cac bo, nganh lien quan tham gia bao ve chu quyen va bien gioi Quoc gia, gop phan bao dam an ninh nang luong, an ninh luong thuc, Tap doan da dong gop xung dang, thiet thuc vao cong tac an sinh xa hoi.

Dang, Nha nuoc va nhan dan danh gia cao, ghi nhan nhung thanh tich to lon cua Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam va trao tang Tap doan nhieu phan thuong cao quy nhu: Huan chuong Sao Vang, Huan chuong Ho Chi Minh, Danh hieu Anh hung Lao dong…

11_2016_1479436359

Pho Tong Giam doc Tap doan Nguyen Hung Dung trao giai cho cac tac gia dat giai Khuyen khich the loai Bao Anh

Dong chi Nguyen Quoc Khanh, Chu tich HĐTV Tap doan nhan manh: “Dong luc lam nen nhung thanh tuu to lon do chinh la: Tu su nhiet huyet, ket qua tu cac phong trao thi dua yeu nuoc cua cac the he nhung nguoi lam cong tac dau khi, da het minh cong hien cho su nghiep dau khi va rat nhieu nguoi xung dang nhung hom nay khong cung den day de chia se, chung vui trong buoi gap mat voi chung ta boi nhung ly do khach quan hoac nhung rui ro nghe nghiep – mot dac trung tieu bieu cua lao dong dau khi. Chung ta ghi nho den ho nhu ghi nho nhung gi tot dep nhat va du the nao di nua thi niem vui chung ngay hom nay cung mot phan phai thuoc ve ho.

Tu su dong gop cua hang van nguoi lao dong dau khi van dang miet mai lao dong ngoai bien khoi, tai cac cong trinh, nha may moc len o Vung Tau, Thanh Hoa, Thai Binh, Hai Phong, Dong Nai, Ca Mau, Soc Trang, Hau Giang… cung nhu tren cac vung dat o cac dat nuoc ban xa xoi. O noi ay, nhung dong nghiep tuyet voi cua chung ta khong chi chung to duc hy sinh vo bo ben, tinh than lao dong can cu, sang tao, bat chap moi kho khan gian kho trong viec tao ra nhieu cua cai cho To quoc, ma con de lai hinh anh day an tuong ve mot Tap doan kinh te hung manh duoc gan bo, ket dinh boi tinh nhan van sau sac cua coi nguon van hoa mang ten Petrovietnam – chung ta tu hao va biet on ho. Vinh quang cua nganh Dau khi hom nay thuoc ve tat ca cac the he nhung nguoi di tim lua Anh hung va thuoc ve nhan dan ca nuoc.

Cung tai buoi le, nguyen Pho tong giam doc Tong Cong ty Dau khi Viet Nam Nguyen Hiep da nhac lai nhung ky niem, moc son dang nho cua nganh Dau khi Viet Nam qua cac thoi ky. Dong thoi, ong cung nhan nhu cac lanh dao va nguoi lao dong Dau khi can dong tam, hiep luc, chung suc dong long de cung vuot qua kho khan hien tai, xay dung Tap doan Dau khi ngay cang vung manh.

Huong toi ky niem 55 nam Ngay Truyen thong nganh Dau khi Viet Nam, vao ngay 16-10-2015 Tap doan Dau khi Viet Nam da phat dong Cuoc thi “Nhung ky niem sau sac ve nganh Dau khi”.

11_2016_1479436029

Pho chu tich thuong truc Hoi Nha bao Viet Nam Ho Quang Loi va Chu tich HĐTV Tap doan Nguyen Quoc Khanh
trao giai A cho cac tac gia dat giai

Muc tieu cua cuoc thi nham tang cuong va da dang hoa cac hoat dong tuyen truyen nhan dip ky niem 55 nam Ngay Truyen thong nganh Dau khi Viet Nam, gop phan nang cao hieu qua giao duc ve truyen thong 55 nam ve vang cua nganh.

Trong 1 nam qua, cuoc thi duoc to chuc va truyen thong rong rai, thu hut su tham gia dong dao cua cac the he “nhung nguoi di tim lua” va cua xa hoi tham gia. Tinh den ngay 30-9-2016 khi ket thuc thoi han nhan tac pham, co quan thuong truc cuoc thi da nhan duoc 943 tac pham du thi cua 133 tac gia trong va ngoai nganh Dau khi (gom 154 bai viet va 789 anh du thi).

Trong cac tac pham tham du, co nhung hoi ky cua can bo lao thanh tron mot doi cong hien cho nganh cong nghiep Dau khi nuoc nha, nhung ky uc, cam xuc day ap ky niem. Nhieu nha bao, phong vien cua cac bao, trong qua trinh tham nhap hoat dong cua nganh Dau khi da co nhung bai phan anh, ghi chep, phong van, phong su, ky su… tham dam mo hoi va nuoc mat, chan chua tinh nguoi.

11_2016_1479436001

Thanh vien HĐTV Tap doan Pham Xuan Canh va Chu tich Hoi Dau khi Ngo Thuong San
trao giai B cho cac tac gia dat giai

Nhieu bai viet da thuc su khoi day long tu hao dan toc, tu hao ve nganh Dau khi Viet Nam Anh hung, co suc lan toa lon, gop phan thiet thuc phan anh khong khi phan khoi, thuc day cac phong trao thi dua yeu nuoc trong cac hoat dong cua Nganh, gay dung va cung co niem tin, tao su gan bo doan ket trong toan the nguoi lao dong Dau khi. Nhieu bai viet khac hoa sau dam nhung hoat dong dau khi tren cac cong trinh dau khi tieu bieu, nhung tam guong lao dong dien hinh tien tien co nhieu dong gop quan trong, to lon trong nganh. Ben canh do la nhung tran tro, suy nghi va cac sang kien, hien ke, giai phap de gop phan tiep tuc phat trien nganh Dau khi Viet Nam trong tuong lai. Nhung khoanh khac dep trong sinh hoat, doi song, lao dong sang tao cua nguoi lao dong Dau khi.

Cuoc thi viet “Nhung ky niem sau sac ve nganh Dau khi” da thanh cong tot dep. Lua chon trong so hang tram tac pham bao viet va anh, Ban To chuc cuoc thi da quyet dinh trao 1 giai A, 4 giai B, 6 giai C va 13 giai Khuyen khich cho cac tac pham bao viet; 1 giai A, 2 giai B, 3 giai C, 4 giai Khuyen khich cho cac tac pham anh.

11_2016_1479436077

Pho Tong Giam doc Le Minh Hong trao giai C cho cac tac gia dat giai

Ban To chuc cuoc thi da tien hanh trong the le tong ket va trao giai la mot trong nhung hoat dong co y nghia thiet thuc trong dip ky niem 55 nam Ngay Truyen thong nganh Dau khi.

Thegioibantin.com

 


Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo