News

Vietsovpetro lap dat thanh cong Topside gian khai thac BK - Thien Ung

Ngay 21/09/2016, tai mo Thien Ung, Lo 04-3 cach TP. Vung Tau khoang 270km, Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro da tien hanh nang va lap dat thanh cong khoi thuong tang (Topside) gian khai thac BK – Thien Ung.

 Khoi thuong tang gian khai thac BK - Thien Ung co khoi luong sau khi giam tai con khoang 4.200 tan, duoc lap dat bang tau Cau Asia Hercules III (AHIII Heavy lift) voi tai trong nang toi da len den 5.000 tan.

vietsovpetro lap dat thanh cong topside gian khai thac bk thien ung
Dua khoi thuong tang BK - Thien Ung vao vi tri (anh: T. Truong)

Day la hang muc quan trong nhat trong tong the du an xay dung gian BK- Thien Ung do hai phia la Tap doan Dau khi Viet Nam va Cong ty co phan mo AO Zarubezhneft lam chu dau tu, Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro la nha dieu hanh kiem tong thau.

vietsovpetro lap dat thanh cong topside gian khai thac bk thien ung

Lap dat thanh cong khoi thuong tang gian khai thac BK – Thien Ung tren bien (anh: T. Truong)

Truoc do 10 ngay, vao sang 12/9, tai cang Vietsovpetro, Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro da ha thuy thanh cong khoi thuong tang gian khai thac BK - Thien Ung nang hon 5.000 tan xuong sa lan tu phong bang phuong phap keo truot.

Theo Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro, de dat duoc ket qua tren la nho su chi dao sat sao, quyet liet cua Ban lanh dao Vietsovpetro; su no luc, co gang ben bi, phoi hop chat che giua Ban Quan ly Hop đong dau khi – dai dien Chu dau tu cung cac don vi trong Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro tham gia du an EPCI nay. Trong đo, chu luc la Xi nghiep Xay lap, Vien Nghien cuu khoa hoc va thiet ke dau khi (Vien NIPI), mot so cac phong/ban Bo may dieu hanh cung mot so don vi thanh vien cua Vietsovpetro, va cac nha thau phu nhu Lien doanh nha thau BOSKALIS – SEC, ALE, TCO, PVC-MS, LLM, Bason, VTT cung cac doi tac, nha thau khac.​​​

vietsovpetro lap dat thanh cong topside gian khai thac bk thien ung

Khoi thuong tang gian BK - Thien Ung va tau cau Asia Hercules III (anh: T. Truong)

Sau khi lap dat thanh cong khoi thuong tang gian khai thac BK – Thien Ung, Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro cung voi don vi cung cap tau cau - Liên doanh nha thau BOSKALIS – SEC se tiep tuc lap dat Khoi nha o 735 tan, ngon duoc 97 tan. Sau do, tau cau Truong Sa cua Vietsovpetro thi cong lap dat may phat dien chinh 155 tan, may phat dien su co 58 tan va cum cung cap khi nhien lieu 22 tan. Cong tac thi cong, chay thu theo ke hoach hoan thanh vao dau thang 11 nam 2016.

Voi du an gian BK - Thien Ung, day la lan dau tien Vietsovpetro tu thuc hien tong thau du an xay dung gian khai thac khi tai khu vuc nuoc sau co quy mo lon nhat, voi ti le noi dia tu khau thiet ke, mua sam, che tao dat cao nhat, danh dau su phat trien va lon manh vuot bac cua Lien doanh Viet-Nga trong linh vuc nay.

vietsovpetro lap dat thanh cong topside gian khai thac bk thien ung
Khoi thuong tang gian BK Thien Ung ha thuy thanh cong xuong sa lan tu phong bang phuong phap keo truot vao sang ngay 12/09 tai Cang Vietsovpetro (anh: T. Thanh)

Viec hoan thanh cong tac ha thuy va lap dat thanh cong gian khai thac BK - Thien Ung tiep tuc khang dinh nhung buoc phat trien vung chac cua Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro noi chung. Thanh qua nay tiep tuc nang cao vi the Vietsovpetro, chung minh nang luc quan ly du an, nguon luc, tri tue, tay nghe cao cung he thong trang thiet bi, may moc, nha xuong xung voi tam voc cua mot trong nhung nha cung cap dich vu uy tin, chat luong cao tai Viet Nam va khu vuc trong linh vuc xay lap dau khi.

Du an gian BK - Thien Ung la cong trinh sieu truong sieu trong, co tai trong toan bo tren 15 ngan tan, duoc xay dung de van chuyen khi tu mo Thien Ung va khi tu mo Dai Hung o Lo 04-3. Day la mot trong nhieu du an lien quan voi nhau trong quy hoach tong the phat trien cac nguon khi tai khu vuc be Nam Con Son, tren them luc dia phia Nam Viet Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo