News

Vietsovpetro ha thuy thanh cong Khoi thuong tang gian BK-20

Vao luc 5h30 sang ngay 25/9/2019, Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro da phoi hop voi cac nha thau phu Lilama 18 va Vietranstimex tien hanh ha thuy khoi thuong tang gian BK-20 xuong sa lan VSP-05 thanh cong.

 

Information is being updated:

»  
Tet cua nhung nguoi thap lua tren Bien Dong
»  
Cong ty Che bien Khi Vung Tau: Dong luc phat trien tu cac du an moi
»  
Nhan to thuc day Ba Ria - Vung Tau phat trien
»  
Tong giamm doc Petrovietnam Le Manh Hung tiep Pho Chu tich dieu hanh Gazprom
»  
Hop tac Dau khi: Diem sang trong quan he huu nghi Viet Nam- LB Nga Nga
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo