News

Vietsovpetro don dong khi va condensate dau tien tu mo Thien Ung

 Vao luc 23 gio 30 phut ngay 06/12/2016, Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro da hoan thanh khoan va mo via thanh cong, don dong khi va condensate dau tien tu gieng khai thac TU-6, gian BK-TNG mo Thien Ung, Lo 04-3.


Gieng hien cho luu luong trung binh moi ngay khoang 540 nghin met khoi khi va 200 tan condensate. Hien nay Vietsovpetro dang khan truong thuc hien cac giai phap ky thuat can thiet de dua khi va condensate vao he thong cong nghe, chuyen qua mo Bach Ho, dua ve bo trong thoi gian som nhat.

[​IMG] [​IMG] 

Gian BK-TNG mo Thien Ung thuoc Lo 04-3, bon trung Nam Con Son, o phia Dong Nam mo Bach Ho, noi co do sau 120 met nuoc, cach bo 270 km. Lo 04-3 nay duoc Chinh phu giao cho To hop nha thau gom Tap doan Dau khi Viet Nam va Cong ty AO Zarubezhneft (Lien bang Nga). Vietsovpetro duoc chi dinh la Nha dieu hanh.

Mo Thien Ung do Vietsovpetro phat hien tu dau nam 2009 bang gieng tham do TU-3X. Sau qua trinh tham luong va danh gia, mo duoc xep loai mo nho, can bien. Giai quyet bai toan phat trien, khai thac mo Thien Ung la mot thu thach lon ve ca kinh te, ky thuat va cong nghe.

Thanh cong cua Du an Thien Ung cung voi chuoi cac du an lien quan khac truoc do trong khu vuc nay da mo ra trien vong moi cho Vietsovpetro, gop phan phat trien ben vung Tap doan Dau khi Viet Nam.

Tin: AP, Anh: Anh Tuan/ Vietsovpetro

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo