News

Thu tuong: Nam 2017, phan dau moi truong kinh doanh toi thieu bang trung binh cua Thai Lan, Singapore, Malaysia va Philippines

Day la cam ket cua nguoi dung dau Chinh phu trong phien hop Quoc hoi sang ngay 20/10/2016!

Thủ tướng: Năm 2017, phấn đấu môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình của Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines 

Bao cao truoc Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te nam 2017, Thu tuong da neu ra mot so chi tieu chu yeu, bao gom:

Tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 6,7%; toc do tang gia tieu dung binh quan khoang 4%; tong kim ngach xuat khau tang 6 - 7%; ty le nhap sieu so voi tong kim ngach xuat khau khoang 3,5%; ty le boi chi NSNN so voi GDP khong qua 3,5%; tong von dau tu phat trien toan xa hoi khoang 31,5% GDP; ty suat tieu hao nang luong tren mot don vi GDP giam 1,5%.

Thu tuong cung cho biet Chinh phu se tap trung thao go nhung kho khan, cai thien moi truong dau tu kinh doanh, thuc day tang truong.

Theo do, Chinh phu tiep tuc hoan thien co che, chinh sach, phap luat ve quy hoach, dau tu kinh doanh. Trinh Quoc hoi du an Luat ho tro doanh nghiep nho va vua; sua doi quy che bao lanh tin dung va Quy bao lanh tin dung doi voi doanh nghiep nho va vua. Trien khai hieu qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Luat lien quan den dau tu, kinh doanh khi duoc Quoc hoi thong qua.

Song song voi do, Chinh phu de ra muc tieu cu the doi voi tung bo nganh, dia phuong, tao chuyen bien ro net trong to chuc thuc hien Nghi quyet 19 ve cai thien moi truong dau tu kinh doanh, nang cao nang luc canh tranh.

Chinh phu cung se Tang cuong kiem tra, giam sat thuc hien, nhat la ve don gian hoa thu tuc hanh chinh, day manh ung dung cong nghe thong tin, cung cap dich vu cong truc tuyen, tao thuan loi toi da cho nguoi dan, doanh nghiep.

Theo do, Thu tuong cam ket phan dau nam 2017 se dat cac chi tieu ve moi truong kinh doanh toi thieu bang muc trung binh cua ASEAN 4 (ngang bang voi trung binh 4 nuoc phat trien nhat ASEAN gom Singapore, Malaysia, Thai Lan va Philippines).

 

De thuc hien duoc dieu do, Thu tuong yeu cau phai kip thoi thao go kho khan, vuong mac, xoa bo rao can, phat trien manh doanh nghiep, thuc day khoi nghiep, doi moi sang tao theo tinh than Nghi quyet 35 cua Chinh phu.

Thu hut dau tu cua cac tap doan da quoc gia gan voi phat trien doanh nghiep trong nuoc va cong nghiep ho tro. Phat trien doanh nghiep khoa hoc cong nghe; nang cao hieu qua hoat dong cua cac quy, phat trien thi truong khoa hoc cong nghe gan voi bao ho quyen so huu tri tue.

Ngoai ra, phai thuc hien co hieu qua cac chinh sach uu dai, nhat la ve thue, tin dung, dat dai, nhan luc de ho tro san xuat kinh doanh, khuyen khich ung dung cong nghe cao, cong nghiep ho tro, khuyen nong, san xuat che bien tieu thu nong san. Day manh phat trien hop tac xa kieu moi va cac mo hinh kinh te hop tac hieu qua.

Nam Duong

Theo Tri thuc tre

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo