Nam 2015, mac du gia dau tut doc sau suot nam, 6 thang dau nam 2016 cung chi nhich len chut it, nhung PVN, voi trong trach cua minh, van tiep tuc duy tri viec tim kiem, tham do, khai thac mot cach hieu qua tai nguyen dau khi, bao dam hoan thanh moi nhiem vu duoc Nha nuoc giao cho ca ve kinh te, nang luong, an ninh, quoc phong, an sinh xa hoi.

Ket qua nam 2015, da thu tham do gan 10 ngan km dia chan, hoan thanh khoan 25 gieng tham do tham lượng và 60 giếng khoan khai thac. Gia tang tru luong dau khi dat 40,5 trieu tan quy dau, vuot 8,0% so voi ke hoach; dua 4 mo/cong trinh moi vao khai thac. Tong san luong khai thac dau tho nam 2015 dat 18,75 trieu tan, vuot 11,6% ke hoach nam; san luong khai thac khi dat 10,67 ti m3 vuot 9,0% ke hoach. Day la nam khai thac dau tho dat muc cao nhat ke tu nam 2006, san luong khai thac khi dat cao nhat ke tu khi bat dau khai thac (nam 1981) den nay.

PVN no luc vuot qua kho khan chung cua toan nganh nam 2016

9 thang dau nam 2016, tat ca cac chi tieu san xuat cua PVN deu hoan thanh va hoan thanh vuot muc ke hoach da de ra; cong tac an toan moi truong tren cac cong trinh dau khi duoc dam bao. Ket qua hoat dong cua PVN la mot minh chung ro net ve su no luc, doan ket, chu dong cua tap the lanh dao va CBCNV toan Tap doan trong viec xay dung va to chuc trien khai thuc hien dong bo cac giai phap nham thuc hien tot nhat cac nhiem vu ke hoach de ra. Dong thoi cung the hien y thuc day du ve trach nhiem cua Tap doan doi voi dat nuoc, voi tang truong GDP va nguon thu ngan sach quoc gia.

Ben canh do, PVN da hoan thanh dau tu va dua cong trinh RC-9 (lo 09-1) vao khai thac tu ngay 6.6.2016- vuot tien do 1 thang 9 ngay so voi ke hoach de ra; lap dat thanh cong cum may phat to may so 2 Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 vao ngay 12.4.2016, hoan thanh dau tu va dua vao van hanh Gian khoan tu nang Tam Dao 05 vao ngay 12.8.2016; ha thuy thanh cong khoi thuong tang (topside) gian khai thac khi BK Thien Ung vao ngay 12.9.2016. Dong thoi, cong tac chuyen doi va tai cau truc doanh nghiep tiep tuc trien khai theo dung de an duoc phe duyet; hoat dong khoa hoc cong nghe va dao tao duoc trien khai tich cuc; cong tac an ninh, an toan dau khi, an toan moi truong, an toan lao dong, phong chong chay no tren cac cong trinh dau khi duoc giam sat chat che va thuc hien nghiem tuc, khong de xay ra su co nao. Nhieu don vi trong Tap doan tiep tuc dat ket qua san xuat kinh doanh tot.

PVN tiep tuc phat huy tinh than Nhiet huyet – Sang tao – Chuyen  nghiep – Ky cuong

Mac du nhieu kho khan thach thuc, PVN van no luc ra soat, chan chinh lai nhung diem con chua hop ly, chua hieu qua trong toan bo cac khau, tu quan tri dieu hanh den san xuat kinh doanh dua ra nhung giai phap nang cao kha nang thich nghi va noi luc. Cu the, Dang uy Tap doan xac dinh, viec tao su thong nhat trong noi bo nguoi lao dong Dau khi, cung co khoi doan ket cua nguoi lao dong va cac the he can bo, cong nhan vien tap doan, xay dung niem tin va su dong thuan xa hoi, tat ca vi muc tieu xay dung va phat trien ben vung.

Dang chu y, toan the can bo, dang vien, cong nhan vien va nguoi lao dong trong toan Tap doan dang no luc het minh, phat huy truyen thong Anh hung, tinh than doan ket va Van hoa Petrovietnam: Nhiet huyet – Sang tao – Chuyen  nghiep – Ky cuong; chu dong nam vung thoi co, vuot qua kho khan,  thach thuc, day manh phong trao thi dua yeu nuoc, quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu, nhiem vu duoc giao. Theo do, PVN tap trung chi dao, don doc va thuong xuyen kiem tra cac don vi thanh vien to chuc thuc hien Chuong trinh hanh dong so 629/CTr-  DKVN, thuc hien Nghi quyet so 01/NQ-CP cua Chinh phu ve nhung giai phap chu yeu chi dao dieu hanh thuc hien ke hoach phat trien kinh te- xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2016. Tap trung ra soat tung du an dau tu tim kiem tham do, tham luong, phat trien. Ngoai ra, PVN cung chi dao tat ca cac don vi thanh vien Tap doan ra soat, tiet giam toi thieu 20- 30% chi phi. Cac don vi cung cap dich vu thuc hien cac giai phap giu vung thi truong va viec lam cho nguoi lao dong; dong thoi tich cuc tim kiem co hoi thuc hien dich vu ra ngoai nganh de bu dap phan dich vu trong nganh bi suy giam. Tap trung thao go cac vuong mac, cac kien nghi cua don vi de ho tro don vi vuot qua cac kho khan, on dinh san xuat.

Chi con it thang nua se khep lai nam 2016, voi tinh than bien kho khan thanh dong luc phan dau, PVN dang tich cuc day manh tuyen truyen, chu trong cong tac tu tuong nham lam cho toan the can bo dang vien, nguoi lao dong Dau khi doan ket, nhat tri , tap trung tinh than, tri tue de vuot qua kho khan, hoan thanh tot nhiem vu duoc giao, gop phan vao su phat trien on dinh cua Tap doan.

Theo Tap chi Cong Thuong