News

Tap doan Dau khi Viet Nam da co ban hoan thanh nhiem vu cua ca nam 2017

Ngay 14/12, Uy vien BCH Trung uong Dang, Bo truong Bo Cong Thuong Tran Tuan Anh da co buoi lam viec voi Tap doan Dau khi Viet Nam. Cung di voi Bo truong co Thu truong Hoang Quoc Vuong va lanh dao mot so Vu chuyen mon cua Bo Cong Thuong.

  

tap doan dau khi viet nam da co ban hoan thanh nhiem vu cua ca nam 2017
Buoi lam viec cua Lanh dao Bo Cong Thuong voi Tap doan Dau khi Viet Nam.

Tai buoi lam viec, thay mat lanh dao Tap doan Dau khi Viet Nam, Thanh vien phu trach HDTV, Tong giam doc Nguyen Vu Truong Son da bao cao mot so ket qua san xuat kinh doanh noi bat cua Tap doan trong nam 2017. Theo do, tinh den thoi diem hien tai, Tap doan da hoan thanh ke hoach ca nam 2017 cac chi tieu gom: Tong doanh thu toan Tap doan hoan thanh ke hoach ca nam 2017, dat 437,8 ngan ti dong vao ngay 25/11/2017; nop ngan sach Nha nuoc toan Tap doan hoan thanh ke hoach ca nam, dat 74,6 ngan ti dong truoc 2 thang; san xuat dam hoan thanh ke hoach nam, dat 1,52 trieu tan vao ngay 8/11/2017…

Voi nhung ket qua tren, du kien Tap doan Dau khi Viet Nam se hoan thanh tot cac chi tieu, nhiem vu ke hoach de ra trong nam 2017.

tap doan dau khi viet nam da co ban hoan thanh nhiem vu cua ca nam 2017
Bo truong Bo Cong Thuong Tran Tuan Anh chi dao Tap doan Dau khi Viet Nam tiep tuc hoan thanh nhiem vu trong thoi gian toi.

Phat bieu tai buoi lam viec, thay mat lanh dao Bo Cong Thuong, Bo truong Tran Tuan Anh da bieu duong, danh gia cao nhung ket qua ma Tap doan Dau khi Viet Nam da dat duoc, nhat la trong boi canh kho khan cua nam 2017 vua qua. Bo truong nhan manh: Con 2, 3 tuan nua moi het nam 2017 nhung voi nhung ket qua da dat duoc co the khang dinh Tap doan Dau khi Viet Nam da hoan thanh co ban cac chi tieu san xuat kinh doanh duocc dat ra trong nam 2017.

Bo truong Tran Tuan Anh yeu cau trong thoi gian toi, Tap doan Dau khi Viet Nam tiep tuc tap trung trien khai hieu qua cac du an dau tu; quyet liet trien khai cac giai phap xu ly cac du an chua hieu qua, cham tien do; tap trung quyet liet cho cong tac co phan hoa de tao nguon luc tai chinh cho cac hoat dong, muc tieu, chien luoc phat trien cua Tap doan.

Bo truong cung yeu cau cac Vu chuyen mon cua Bo Cong Thuong, truoc boi canh moi cua nganh Dau khi can phai chu dong hon nua trong viec danh gia, tham muu, de xuat co che chinh sach, dinh huong phat trien cua nganh Dau khi.

Thanh Ngoc

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo