News

Tao moi dieu kien thuan loi de phat trien hop tac dau khi Viet – Nga

 Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung nhan manh quan diem nay khi tiep Tong Giam doc Tap doan Dau khi Zarubezneft (Lien bang Nga) trua 27/10 tai Tru so Chinh phu. 

Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung danh gia cao hop tac trong linh vuc dau khi giua Viet Nam va Lien bang Nga thoi gian qua. Theo Pho Thu tuong, day chinh la mot trong nhung linh vuc tru cot va hieu qua trong quan he song phuong, dem lai nguon thu lon cho ngan sach cua moi nuoc. 

[​IMG] 

Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung cho biet, Chinh phu Viet Nam luon tao moi dieu kien thuan loi de cac doanh nghiep dau khi hai nuoc tang cuong hop tac.

Theo Pho Thu tuong, hien nay da co mot so doanh nghiep dau khi lon cua Nga tham gia tich cuc vao thi truong Viet Nam, trong do co Zarubezneft voi nhieu du an lon va quan trong, dac biet la Lien doanh Dau khi Vietsovpetro tai Viet Nam va Lien doanh Rusvietpetro tai Nga. Day deu la nhung du an hoat dong hieu qua, gop phan quan trong cung co moi quan he doi tac chien luoc giua hai nuoc.

Trong thoi gian toi, Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung de nghi Zarubezneft phoi hop chat che voi Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam de tim cac giai phap cat giam chi phi, nang cao hieu qua hoat dong cho Lien doanh Vietsovpetro va Rusvietpetro, dong thoi de nghi hai ben tiep tuc tang cuong tim kiem cac mo moi, dong thoi doi moi cong nghe, phat huy toi da hieu qua nhung mo dau, khi hien dang khai thac.

[​IMG] 

Cam on Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung da danh thoi gian tiep, Tong giam doc Zarubezneft Sergey Cuderiasov cho biet, cac du an hop tac voi Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam (Petrovietnam) deu dang duoc trien khai hieu qua, theo dung ke hoach ma hai ben da thong nhat. Du kien trong thoi gian toi, cac lien doanh dau khi se mo rong tim kiem, khai thac, dac biet la khai thac cac mo khi.

Tong giam doc Zarubezneft cung cam on su chi dao sau sat, kip thoi cua Chinh phu Viet Nam va Lien bang Nga trong viec thao go nhung kho khan, vuong mac de cac lien doanh dau khi hoat dong hieu qua. Nhan dip nay, Tong Giam doc Zarubezneft cung de nghi Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung quan tam chi dao cac bo, nganh lien quan thao go mot so vuong mac con ton tai.

Ngay tai cuoc gap, Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung da giao Bo Cong Thuong, Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam lam dau moi de phoi hop chat che voi Zarubezneft va cac bo, nganh cua hai nuoc de giai quyet, tren tinh than tao moi dieu kien thuan loi de cac doanh nghiep dau khi hai nuoc tang cuong hop tac.

 

Xuan Tuyen - Bao Chinh Phu​

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo