News

Quy I/2017: PVN hoan thanh vuot muc tat ca cac chi tieu, ke hoach Chinh phu giao

3 thang dau nam 2017, cac chi tieu san xuat kinh doanh cua Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) deu hoan thanh vuot muc tu 4-16% ke hoach. Cac chi tieu tai chinh cua PVN bao gom tong doanh thu, nop ngan sach nha nuoc deu hoan thanh vuot muc ke hoach de ra va cao hon so voi cung ky nam 2016.

 Tong san luong khai thac dau khi cua toan Tap doan hoan thanh vuot muc ke hoach quy I de ra, san luong khai thac quy dau thang 3 uoc dat 2,35 trieu tan, tinh chung quy I dat 6,47 trieu tan, vuot 5,3% ke hoach quy I, trong do: San luong khai thac dau thang 3 dat 1,35 trieu tan, tinh chung quy I dat 3,95 trieu tan, vuot 5,0% ke hoach quy I va bang 27,8% ke hoach nam. PVEP dat 1,25 trieu tan quy dau, vuot 5% ke hoach; Vietsovpetro dat 1,18 trieu tan dau, vuot 1% ke hoach; Bien Dong POC dat 112,4 nghin tan quy dau, vuot 6,2% ke hoach; Rusvietpetro dat 375 nghin tan, vuot 2% ke hoach.

quy i2017 pvn hoan thanh vuot muc tat ca cac chi tieu ke hoach chinh phu giao
Gian Dai Hung 01 cua PVEP

San luong khai thac khi thang 3 dat 1,0 ty m3, tinh chung quy I dat 2,52 ty m3, vuot 5,7% ke hoach quy I. He thong duong ong dan khi cua Tap doan duoc van hanh an toan, cung cap on dinh khi cho cac ho tieu thu; cong tac bao duong sua chua thuong xuyen, dot xuat va kiem dinh hieu chuan duoc trien khai theo dung ke hoach, dung qui trinh va dam bao he thong hoat dong on dinh; san luong khi kho cung cap dat 2,48 ty m3, vuot 10,0% so voi ke hoach; LPG vuot 30% so voi ke hoach.

Ve san xuat dien thang 3 dat 2,06 ty kWh, tinh chung quy I dat 5,44 ty kWh; San xuat dam thang 3 dat 152 nghin tan, tinh chung quy I dat 447 nghin tan, vuot 9,7% ke hoach quy I; San xuat xang dau toan Tap doan thang 3 dat 585 nghin tan, tinh chung quy I dat 1,69 trieu tan, vuot 15,5% ke hoach quy I. Cac nha may dien khi cua Tap doan duoc van hanh an toan voi cong suat toi uu, san luong tu cac nha may nay trong quy I deu hoan thanh vuot muc ke hoach de ra: Nha may dien Ca Mau 1&2 dat 2,10 ty kWh, vuot 12% ke hoach; Nha may dien Nhon Trach 1 dat 809,3 trieu kWh vuot 7% ke hoach; Nha may dien Nhon Trach 2 dat 1,21 ty kWh, vuot 5% ke hoach. Cac don vi tham gia thi truong dien canh tranh cua PVPower da thuc hien tot phuong an chao gia, van hanh cong suat toi uu vao gio cao diem nen doanh thu tu cac don vi nay tang so voi ke hoach quy I de ra nhu: Nha may dien Nhon Trach 2 (tang 3,6 ty dong); Nha may dien Vung Ang 1 (tang 64,3 ty dong); Nha may dien Hua Na (tang 7,2 ty dong); Nha may dien Bac Kan (tang 0,6 ty dong).

Cac nha may dam Phu My, dam Ca Mau, Nha may Loc dau Dung Quat deu van hanh an toan; san luong san xuat dam, xang dau deu hoan thanh vuot muc ke hoach quy I. Cac chi tieu tai chinh (tong doanh thu, loi nhuan, nop ngan sach nha nuoc) cua cac don vi BSR, PVFCCo, PVCFC deu dat va vuot so voi ke hoach.

quy i2017 pvn hoan thanh vuot muc tat ca cac chi tieu ke hoach chinh phu giao
Nha may Xu ly khi Ca Mau da don dong khi dau tien vao ngay 12/3/2017

Cong tac tim kiem tham do dau khi tiep tuc duoc trien khai. Trong quy I/2017 cac don vi chu yeu tap trung nghien cuu dia chat dia vat ly, lua chon vi tri cac gieng khoan trong Chuong trinh công tac va ngan sach nam 2017 da duoc phe duyet; cong tac khao sat dia chan du an PVN-15 duoc trien khai theo dung ke hoach de ra. Cong tac phat trien mo duoc trien khai theo dung chuong trinh cong tac va ngan sach da duoc duyet. Trong quy I/2017, Vietsovpetro da khoan them 21860 met khoan khai thac, hoan thanh va dua 05 gieng moi vao hoat dong, gom: gieng 2017 (thuoc RP-2); gieng 34P (thuoc mo Tho Trang-2); gieng 905, 906 va 907 (thuoc RC-9). PVEP da va dang trien khai thu no thu de kiem tra cac thong so du an vung Trung An Chau; da hoan thanh khoan phat trien 02 gieng o lo 16-1 la Te Giac Trang- H4-27P va gieng Te Giac Trang- H4-28P.

Cong tac an toan va duy tri che do truc 24/24 gio trong dip Tet Nguyen dan Xuan Dinh Dau duoc cac nha thau dau khi, cac don vi trien khai thuc hien nghiem tuc, khong co su co nao xay ra; cong tac thong tin lien lac duoc duy tri thong suot, tat ca cac don vi PVN deu giu duoc nhip do san xuat kinh doanh binh thuong.

Gia tri san xuat cong nghiep (theo gia co dinh nam 2010) quy I dat 116 nghin ty dong, vuot 7,4% ke hoach quy I va bang 27% ke hoach nam. Tong doanh thu toan Tap doan quy I dat 117,1 nghin ty dong, vuot 16,0% ke hoach qua I va bang 27% ke hoach nam va tong loi nhuan sau thue hop nhat quy I dat 5,1 nghin ty dong, vuot 18,0% so voi ke hoach quy I va bang 30% ke hoach nam.

Quy I, PVN nop ngan sach Nha nuoc dat 20,8 nghin ty dong, vuot 12,2% so voi ke hoach.

Cac du an dau tu cua PVN va cac don vi thanh vien duoc kiem soat chat che.

PV

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo