News

PVN hoan thanh tot cac nhiem va duoc giao nam 2017

Sang 12/1, Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac nam 2017 va trien khai ke hoach nam 2018. Pho Thu tuong Chinh phu Trinh Dinh Dung toi du va phat bieu chi dao hoi nghi.

 Cung tham du hoi nghi, ve phia cac co quan Trung uong co Thu truong Bo Cong Thuong Hoang Quoc Vuong; Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Pham Hong Hai; Pho Bi thu

Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong Pham Tan Cong cung dai dien lanh dao mot so Vu chuyen mon cua cac Ban Dang, Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong.

Ve phia PVN co dong chi Tran Sy Thanh - Uy vien Trung uong Dang, Pho ban Kinh te Trung uong, Bi thu Dang uy - Chu tich HĐTV PVN; dong chi Nguyen Vu Truong Son – Pho Bi thu Dang uy, Thanh vien HDTV, Tong giam doc PVN; cac dong chi trong Ban Thuong vu Dang uy Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam, Thanh vien HDTV, cac Pho Tong giam doc Tap doan cung lanh dao cac don vi thanh vien PVN, lanh dao cac Ban chuyen mon cua Tap doan.

pvn hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao nam 2017
Pho Thu tuong Chinh phu Trinh Dinh Dung phat bieu chi dao hoi nghi.

Tai hoi nghi, thay mat lanh dao Tap doan, Tong giam doc PVN Nguyen Vu Truong Son da trinh bay bao cao ket qua san xuat kinh doanh nam 2017 va ke hoach nam 2018.

Theo do, nam 2017 co the noi la nam kho khan voi nhieu thach thuc nhat trong suot chieu dai lich su hon 42 nam xay dung va phat trien cua Tap doan Dau khi Viet Nam. Trong boi canh dat nuoc hoi nhap quoc te ngay cang sau va toan dien, cac san pham chu luc cua PVN phai doi dien voi su canh tranh gay gat voi cac san pham nhap khau trong khi nhieu vuong mac ve co che, chinh sach chua duoc thao go kip thoi; mot so vu viec dang duoc cac co quan tham quyen xu ly…

Song, voi y thuc day du ve trach nhiem la Tap doan kinh te quan trong cua dat nuoc, xac dinh ket qua hoat dong cua Tap doan se anh huong truc tiep den tang truong GDP, an ninh nang luong, an ninh quoc gia va nguon thu ngan sach Nha nuoc, tap the lanh dao va can bo cong nhan vien toan PVN da giu vung niem tin, binh tinh vuot kho, chu dong xay dung va to chuc trien khai thuc hien dong bo cac giai phap nham thuc hien tot nhat cac nhiem vu ke hoach Nha nuoc giao. Ket qua nam 2017, PVN da co ban hoan thanh tot cac chi tieu, nhiem vu ke hoach de ra, da ve dich truoc 3 den 53 ngay hau het cac nhiem vu, chi tieu ke hoach duoc giao thuc hien trong nam 2017. Dac biet, san luong khai thac dau tho trong nuoc vuot 1,29 trieu tan so voi ke hoach Chinh phu giao dau nam, da gop phan quan trong vao tang truong GDP ca nuoc dat 6,81%; nop ngan sach Nha nuoc, vuot 22,9 nghin ty dong so voi ke hoach de ra, da gop phan quan trong vao can doi ngan sach trung uong nam 2017.

Ben canh nhung ket qua dat duoc, bao cao cua Tong giam doc PVN Nguyen Vu Truong Son cung chi ro mot so kho khan, ton tai khong chi anh huong den hoat dong cua Tap doan trong nam 2017 ma con anh huong den phat trien ben vung cua Tap doan trong nam 2018 va nhung nam tiep theo. Do la van de gia tang tru luong dau khi nam 2017 dat thap hon nhieu so voi muc tieu chien luoc de ra; hau het cac mo deu da khai thac trong thoi gian dai va hien tai dang trong giai doan cuoi dan toi suy giam san luong tu nhien hang nam tu 15% toi tren 30%; cac phat hien dau khi trong giai doan gan day phan lon co tru luong nho, gia thanh cao, gia dau thap nen hieu qua kinh te khong cao; van de tai chinh, tai cau truc va xu ly cac kho khan de dam bao cho Tong cong ty Tham do Khai thac Dau khi (PVEP) phat trien chua co dinh huong ro rang; cac don vi dich vu dau khi gap rat nhieu kho khan do khoi luong cong viec va gia dich vu giam sau; mot so kien nghi quan trong cua Tap doan hien van dang trong qua trinh xem xet, giai quyet...

pvn hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao nam 2017
Chu tich HDTV PVN phat bieu tai hoi nghi.

Truoc nhung du bao day thach thuc, kho khan trong nam 2018, song voi quyet tam cao nhat va trach nhiem truoc Dang, Chinh phu va nhan dan, bang nhung giai phap quyet liet, cu the, su ho tro cua cac Bo, nganh Trung uong, Tong giam doc PVN Nguyen Vu Truong Son khang dinh: Nam 2018, Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam nhat dinh se hoan thanh toan dien va ve dich truoc ke hoach tat ca cac chi tieu, nhiem vu duoc Dang, Chinh phu giao.

Toi du va phat bieu chi dao tai hoi nghi, thay mat Chinh phu, Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc, Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung da bieu duong, ghi nhan va danh gia cao tap the lanh dao, nguoi lao dong nganh Dau khi noi chung, Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam noi rieng trong viec doan ket, no luc khac phuc kho khen, hoan thanh nhiem vu, gop phan quan trong cung ca nuoc thuc hien thang loi nhieu muc tieu phat trien kinh te - xa hoi nam 2017.

Dac biet, Pho Thu tuong danh gia cao tinh than, y thuc trach nhiem cua cac tap the lanh dao, nguoi lao dong dau khi trong viec thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cac cuoc lam viec chuyen de cua Thu tuong Chinh phu voi Tap doan Dau khi Viet Nam trong nam 2017, thuc hien dung yeu cau cua Thu tuong dat ra la “Trong kho khan cang phai vung vang, bang ban linh de vuot qua thu thach”.

Co the noi giai doan kho khan nhat doii voi Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam da dan qua di. Minh chung ro nhat la viec chinh trong boi canh kho khan, can bo, cong nhan vien Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam da neu cao tinh than doan ket, giu vung niem tin, tap trung phan dau va hoan thanh kha toan dien nhiem vu ke hoach nam 2017 va da co dinh huong, giai phap ro rang cho thuc hien ke hoach nam 2018.

pvn hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao nam 2017
Tong giam doc PVN Nguyen Vu Truong Son bao cao tom tat ket qua san xuat kinh doanh nam 2017 va dinh huong, giai phap thuc hien ke hoach nam 2018.

Chia se voi nhung kho khan, thach thuc ma PVN da va dang phai doi dien, Pho Thu tuong cho rang: “Day cung la co hoi de chung ta cung nhau nhin thang su that, cung nhau tai cau truc Tap doan mot cach manh me, toan dien, tao tien de cho mot giai doan phat trien vung manh hon trong thoi gian toi”.

Trong nam 2018, ngoai viec khac phuc nhung mat han che trong hoat dong, PVN con phai thich ung voi nhung kho khan, rui ro tu cac yeu to khach quan nhu gia dau tuy da co dau hieu phuc hoi nhung chua on dinh, con tiem an nhieu bien dong kho luong; viec giam sut san luong o cac mo dang khai thac; su canh tranh ngay cang khoc liet tu nhung tap doan dau khi tren the gioi; nhung dien bien phuc tap cua tinh hinh khu vuc va the gioi… do do, Pho Thu tuong de nghi PVN quan triet sau sac Nghi quyet so 41 cua Bo Chinh tri va cac Quyet dinh, chi dao cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, xay dung cac chuong trinh, ke hoach hanh dong cu the de thuc hien co hieu qua muc tieu cua Chien luoc phat trien Phat trien nganh Dau khi Viet Nam den 2025 va tam nhin den 2035.

Pho Thu tuong tin rang, voi su lanh dao, chi dao sau sat cua Dang va Chinh phu, su ung ho cua nhan dan ca nuoc, cung voi su no luc co gang cua toan the can bo, dang vien, cong nhan vien lao dong trong Tap doan va cac bai hoc kinh nghiem duoc rut ra tu thuc te hoach dong, Tap doan Dau khi Viet Nam se hoan thanh thang loi cac muc tieu, nhiem vu san xuat kinh doanh nam 2018 va nhung nam tiep theo, tiep tuc co nhieu dong gop quan trong cho cong cuoc xay dung va phat trien kinh te - xa hoi ben vung cua dat nuoc.

pvn hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao nam 2017
Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung chup anh luu niem voi dai dien tap the, ca nhan co thanh tich xuat sac trong nam 2017 cua PVN.

Phat bieu ket luan hoi nghi, thay mat tap the lanh dao, nguoi lao dong PVN, Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh da bay to cam on su quan tam chi dao, ho tro cua Dang, Chinh phu doi voi hoat dong cua Tap doan thoi gian qua. Tiep thu y kien chi dao cua Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung, Chu tich PVN khang dinh “se chi dao xay dung Chuong trinh hanh dong thuc hien thanh cong cac y kien chi dao cua Pho Thu tuong”.

Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh tin rang neu duoc su lanh dao, chi dao, giup do thao go kip thoi tu Bo Chinh tri, Chinh phu, cac Bo, ban, nganh Trung uong, giai doan khung hoang cua Tap doan se som khep lai de mo ra nhung co hoi moi, van hoi moi cho Tap doan Dau khi Viet Nam vuc day va phat trien ben vung, lay lai niem tin cua Dang, Chinh phu va dong bao ca nuoc.

Thay mat Dang uy, lanh dao PVN, Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh da keu goi toan the can bo, dang vien, cong nhan vien, nguoi lao dong Dau khi phat huy cao nhat tinh than "Doan ket - Ban linh - Doi moi - Chuyen nghiep", phan dau hoan thanh nhiem vu ngay tu nhung ngay dau, thang dau nam 2018.

Cung tai hoi nghi, cac dai bieu da duoc nghe dai dien cac don vi thanh vien trinh bay nhieu tham luan voi nhung noi dung phong phu, dong gop nhieu y kien quan trong voi tinh than thang than va khach quan, chi ro nhung ton tai, kho khan, dong thoi cung neu ra cac co hoi va thach thuc, tu do de xuat cac kien nghi va giai phap thiet thuc nham thuc hien tot nhat cac muc tieu ke hoach cua tung don vi va cua Tap doan trong nam 2018, tao da phat trien cho cac nam tiep theo.

Tai hoi nghi, 13 tap the, ca nhan tieu bieu tren cac linh vuc khai thac dau tho; co phan hoa doanh nghiep; hieu qua san xuat kinh doanh; quan tri doanh nghiep da duoc Tap doan Dau khi Viet Nam ton vinh vi co nhung thanh tich xuat sac trong qua trinh hoat dong cua doanh nghiep.

Mot so chi tieu ke hoach nam 2018 cua PVN:

- Gia tang tru luong dau quy doi dat 10 – 15 trieu tan;

- Khai thac dau khi dat 22,83 trieu tan dau quy doi, trong do khai thac dau tho dat 13,23 trieu tan; khai thac khi dat 9,6 ty m3;

- San xuat dien dat 21,57 ty kWh;

- San xuat dam dat 1.540 ngan tan;

- San xuat xang dau cac loai dat 11.774 ngan tan.

Thanh Ngoc

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo