News

Petrovietnam ve dich som nhieu chi tieu quan trong, bao hieu mot nam hoan thanh xuat sac ke hoach

(PetroTimes) - Ngay 6/12, Tong Giam doc Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) Le Manh Hung chu tri buoi giao ban dieu hanh san xuat, kinh doanh thuong ky thang 12 nam 2021 truc tuyen voi thu truong cac don vi trong toan Tap doan. Trong 11 thang nam 2021, Petrovietnam da ve dich truoc rat nhieu chi tieu ke hoach, bao hieu mot nam hoan thanh va hoan thanh vuot muc nhiem vu duoc giao, dong gop quan trong cho dat nuoc trong boi canh kho khan chua tung co cua dai dich Covid -19.

 

Information is being updated:

»  
Gian PV DRILLING II khoan cho Vietsovpetro tai Lo 09-1
»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo