News

Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau

Xuyen suot chang đuong 45 nam truong thanh, hoat dong cua Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam luon phai doi dien voi muon van kho khan, thu thach, co nhung thoi diem tuong chung khong the gang guong noi. Tuy nhien, du trong bat ky hoan canh nao, Tap doan luon nhan duoc su tin tuong, ung ho cua Dang va Nha nuoc. Chinh niem tin, su ky vong to lon do da giup Tap doan tru vung truoc cac dot "giong bao", hoan thanh tot cac chi tieu, nhiem vu duoc giao va co nhung dong gop quan trong vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc.

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
»  
Tet cua nhung nguoi thap lua tren Bien Dong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo