News

Petro Vietnam – Vuon toi nhung thanh cong moi

 Sau 55 nam xay dung va phat trien, nganh Dau khi Viet Nam, voi su giup do hop tac cua cac nuoc, dac biet la su giup do chi tinh cua Lien Xo, da tro thanh mot tap doan kinh te quan trong, dong gop to lon cho su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Uoc vong, niem tin va y chi cua Bac Ho kinh yeu ve mot nganh cong nghiep Dau khi hung manh cho Viet Nam nay da tro thanh hien thuc.

Hon nua the ky tu luc Doan Tham do dau lua 36 duoc thanh lap ngay 27-11-1961, voi nhieu ten goi va hinh thuc to chuc khac nhau, nganh Dau khi Viet Nam da luon doi moi va phat trien cung dat nuoc, dac biet la giai doan tu nam 1975 den nay, cac the he nhung nguoi di tim lua luon y thuc duoc trach nhiem doi voi To quoc, voi nhan dan, bang tat ca khat vong, quyet tam va nhiet huyet, san sang cong hien tam suc va tri tue, chung suc, dong long vuot moi kho khan, tung buoc xay dung nganh Dau khi truong thanh va dat duoc nhieu thanh cong lon.

Mo Bach Ho

The theo nguyen vong cua cac the he lao dong nganh Dau khi Viet Nam, Thu tuong Chinh phu da cho phep lay ngay 27-11 hang nam lam Ngay Truyen thong nganh Dau khi Viet Nam.

Tren hanh trình gian nan nhung rat dang tu hao ay, nhung nguoi lao dong nganh Dau khi Viet Nam luon nhan duoc su lanh dao, chi dao sang suot, dinh huong dung dan, dong vien kip thoi cua Dang va Nha nuoc, su quan tam sau sat va tao dieu kien ho tro tich cuc tu phia cac bo, nganh va cac co quan huu quan, su hop tac gan bo cua cac to chuc chinh tri xa hoi va su tin tuong co vu cua moi tang lop nhan dan.

55 nam qua, ngon lua dau khi da tro thanh bieu tuong lan truyen trong tam thuc moi the he nguoi lao dong Dau khi. Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam da khong ngung hoan thien va cung co, phat trien to chat toan dien cua con nguoi, hinh thanh Van hoa Dau khi, nang cao trinh do chuyen mon, trinh do quan ly, nang cao nang luc canh tranh va nang luc lam chu khoa hoc, ky thuat, xay dung nen mot nganh cong nghiep Dau khi dong bo, buoc dau tao dung nen mot thuong hieu Petrovietnam uy tin tren truong quoc te.

Ben canh do, bang cac hoat dong tich cuc ung ho, tai tro cho su nghiep giao duc, van hoa, xa hoi, thuc day khoa hoc – ky thuat phat trien va tien bo, cam thong chia se voi cong dong, di dau thuc hien cong tac an sinh xa hoi, nhung nguoi Dau khi hom nay dang huong den viec xay dung mot hinh anh Petrovietnam ngay mot vung manh hon, uy tin hon, nhan van hon.

Dang, Nha nuoc va nhan dan da danh gia, ghi nhan nhung thanh tuu ay va trao tang cho Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam nhieu phan thuong cao quy nhu: Huan chuong Sao Vang, Huan chuong Ho Chi Minh, Danh hieu Anh hung Lao dong…

Lich su nganh Dau khi la chuoi thoi gian cua nhung bien co thang tram, co luc tuong chung khong vuot qua noi. Co nhung thoi ky het suc gian kho khi phai tien hanh khao sat va khoan duoi bom dan My va khi kinh te dat nuoc kho khan, nguoi lao dong Dau khi, ke ca luc luong ky thuat cung phai chia nhau di lao dong tang gia de co them chut gao va chat dam trong bua com cong truong; nam 1979 khi cac cong ty dau khi nuoc ngoai cham dut hop dong duoi suc ep cua cam van va chien tranh bien gioi; roi nam 1987-1988 khi ngon lua tren gian MSP-1, uoc mo vuc day nen kinh te chi con la dom lua leo let tren fakel, nhieu don vi giai the, nguoi lao dong Dau khi duoc khuyen khich nghi viec chuyen nganh ve que voi mot che do don so duy nhat – la “nguoi dau khi”, da tung phuc vu trong nganh Dau khi Viet Nam.

Co nhung nguoi lao dong tung cong hien, hy sinh ma co the chua duoc vinh danh xung dang, nhung trong trai tim luon tu hao la “nguoi di tim lua”.

Chung ta dat duoc nhung thanh cong an tuong, nhung cung co nhung that bai, yeu kem can duoc chan chinh va rut kinh nghiem de cung co niem tin voi cac cap lanh dao Dang, Nha nuoc, voi nhan dan va de nguoi lao dong Dau khi tiep tuc ke thua truyen thong, xay dung va phat trien on dinh nganh Dau khi Viet Nam.

Nhan ky niem 55 nam Ngay Truyen thong nganh Dau khi Viet Nam (27/11/1961 – 27/11/2016), cung on lai truyen thong hao hung tren chang duong lich su day gian nan thu thach nhung rat doi vinh quang cua nganh, nhung the he nguoi lao dong Dau khi chung ta cung voi niem tu hao, cang co them y chi va dong luc chung suc dong long, vuon toi nhung thanh cong moi, dinh cao moi, bao dam nguon nang luong quan trong cho phat trien dat nuoc, hoan thanh nhiem vu Dang, Nha nuoc va nhan dan tin tuong giao pho.

Thegioibantin.com

TS. Ngo Thuong San

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo