News

No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong

Ngay 10/12/20, tai tru so Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) da to chuc Le chuc mung cac ban/don vi ve dich som 3 chi tieu quan trong trong hoat dong san xuat kinh doanh nam 2020 la gia tang tru luong dau khi, san luong khai thac dau tho va san xuat dam toan Tap doan tu 1 den 6 thang.

 

Information is being updated:

»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
»  
Tet cua nhung nguoi thap lua tren Bien Dong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo