News

Nhanh nhung than trong

Phat trien cong nghiep khi se mang lai nhieu loi ich lau dai cho dat nuoc nhu su dung hieu qua nguon nhien lieu sach, giam phat thai khi nha kinh, bao dam an ninh nang luong va luong thuc quoc gia...

  Phong vien Bao Nang luong Moi ghi lai mot so y kien dong gop thiet thuc tai Hoi nghi cong bo quy hoach phat trien nganh cong nghiep khi Viet Nam do Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) to chuc moi day ve viec hien thuc hoa chien luoc phat trien cong nghiep khi trong thoi gian toi.

 
Tong cuc truong Tong cuc Nang luong Dang Huy Cuong:  Can than trong dau tu vao cong nghiep khi
 
Nen cong nghiep khi nuoc ta da trai qua hon 20 nam phat trien kha thanh cong. Ngoai viec thu gom khi tu cac mo dau truoc day con phat hien mot so mo khi nhu Lo B, Ca Voi Xanh… Chinh vi vay, viec quy hoach chi tiet va trien khai dung tien do cac du an cong nghiep khi la hoan toan dung dan, dac biet la voi cac mo khi co tru luong kha lon nhu Ca Voi Xanh va Lo B.
 
Hien nay, khi cung cap cho san xuat dien len toi 80%, nen nganh dien van dang la khach hang lon cua cong nghiep khi. Toi muon khang dinh rang, tiem nang khi cua chung ta khong lon nen can than trong dau tu va xem xet lai gia thanh khai thac khi, so sanh voi gia nhap khau LPG xem co re hon hay khong?
 
Ngoai kha nang ve tiem luc, nguon von, can phai tinh toan den yeu to thi truong, danh gia tung giai doan xem nen phat trien cai gi, khai thac tiem nang gi, de cac du an dau tu moi dat hieu qua kinh te cao nhat.
 

Pho chu tich UBND tinh Ca Mau Than Duc Huong: Nang cao hieu qua kinh te cho dia phuong
 
Cum cong nghiep Khi - Dien - Dam Ca Mau tac dong truc tiep, hieu qua cao den su phat trien kinh te cua tinh Ca Mau. Ve tac dong gian tiep, Ca Mau co 300 nghin ha nuoi trong thuy san, chu yeu la quang canh, nhung co 10.000ha nuoi tom cong nghiep. Hien nay moi co 300ha nuoi tom cong nghe cao. Nuoi tom quang canh nang suat chi dat khoang 5 ta/ha/nam, nuoi tom cong nghiep toi 10 tan/ha, trong khi nuoi tom cong nghe cao dat toi 80 tan/nam.
 
Chung toi rat mong muon phat trien nuoi tom cong nghe cao nhung phai phu thuoc nhieu yeu to, trong do yeu to can ban la thieu dien. Boi nuoi tom thi phai de con tom no “tho” duoc, phu thuoc hoan toan vao may thoi khi. Neu chi dung may boi mat dien thi khong den vai gio dong ho, con tom se chet ngay, thiet hai rat lon.
 
Vung nuoi tom cung khong the su dung may phat dien boi nong dan con ngheo, neu moi vuong tom ma “cong” mot chiec may phat dien thi khong the “kham” duoc, hon the, se doi gia dau ra khien tom Ca Mau khong the canh tranh duoc tren thi truong quoc te.
 
Nam vua qua, tinh Ca Mau da nuoi trong, che bien, xuat khau duoc khoang 1,4 ti USD. Du an dien, khi cham nen anh huong dang ke den su phat trien kinh te cua Ca Mau. Neu cac du an dau tu cong nghiep khi, nha may dien khi trong quy hoach trien khai dung tien do, chung toi dam khang dinh se nang kim ngach xuat khau thuy san tang len hon 2 ti USD/nam.
 
Chinh vi vay, chung toi de nghi PVN tiep tuc quan tam hon nua den phat trien cong nghiep khi de dat hieu qua kinh te cao cho dia phuong.
 
Nhu cau su dung khi cho cong nghiep tai Ca Mau con rat lon va cac du an khi tai Ca Mau dang co hieu qua cao nen dau tu tap trung vao khu vuc nay chac chan hieu qua se cao hon.
 
Thanh vien HĐTV PVN Phan Ngoc Trung: Can thanh lap bo phan quan tri rui ro
 
Ve khau tham do khai thac, co the thay, mot so quoc gia trong khu vuc nhu Nhat Ban, Han Quoc la nhung nuoc khai thac khi rat it, tiem nang ve khi thien nhien cung nho, nhung cong nghiep khi cua ho lai co trinh do phat trien rat cao. Nen phat trien cong nghiep khi cua Viet Nam voi tiem nang nhu hien nay la hoan toan kha thi.
 
Ve viec phai tinh toan day du tru luong, day la van de khoa hoc phuc tap va trach nhiem thuoc ve tat ca cac ben tham gia. Nhung nha khoa hoc hang dau ve tim kiem, tham do khai thac dau khi khi noi ve tru luong deu cho rang, day la viec “an com duong gian noi chuyen am phu”. Cho nen con so du doan tru luong khong the nao hoan toan chinh xac.
 
Vi vay, toi cho rang, nganh cong nghiep khi cang phai phat trien bo phan danh gia rui ro. Chung ta khong dung o danh gia rui ro ve an toan ma phai tinh den ca chuyen tiem nang, trien khai theo tung buoc, tung du an khai thac, van chuyen, thu gom khi nhu the nao cho hop ly. Hien nay, Vien Dau khi Viet Nam dang trien khai de tai danh gia rui ro ve tham do khai thac boi tinh rui ro cac du an cong nghiep khi la rat cao. Trong do, phai danh gia ca nguon vao, thi truong va ca cong tac quan tri nua. Trong qua trinh thuc hien quy hoach cong nghiep khi, cac don vi phai quan tam va thanh lap ngay bo phan quan tri rui ro.
 
Ve nghien cuu khau sau, quan diem cua Chinh phu la hoan toan chinh xac khi xac dinh bang moi cach su dung cac nguon khi tu nhien cua Viet Nam lam sao cho hieu qua nhat. Chung ta dung chi nhin vao he thong khi - dien - dam, do chi la mot mat xich trong chuoi gia tri cua nen kinh te.
 
Chung ta can bo ngay tu tuong “ron ren” phat trien che bien khau sau. Toi de nghi tap trung cac nguen khi gia thap de che bien khau sau, vi dac thu cua che bien khi la nguon vao chi can nho, rai rac. Ma dac thu dia chat dau khi Viet Nam thi tru cac mo Lo B va Ca Voi Xanh dang nam cung mot cho, con lai cac mo khac nam rai rac tu Bac vao Nam va tinh chat khi cung rat khac nhau. Nen quan diem cua toi la: Quy hoach phat trien cong nghiep khi nen ưu tien su dung cac nguon khi trong nuoc dung de che bien, che bien cang sau cang tot.
 
Hien nay, khi cung cap cho san xuat dien len toi 80%, nen nganh dien van dang la khach hang lon cua cong nghiep khi.

Truong ban Dau tu xay dung PV GAS Bui Tuong Dinh: Chu dong dau tu vao linh vuc khi
 
PV GAS dinh huong khong ngung hoan thien bo may to chuc sao cho phu hop voi tung giai doan phat trien, thiet lap va thuc hien he thong quan ly, quan tri doanh nghiep hien dai theo chuan muc quoc te; thuong xuyen ra soat, cap nhat cac quy che quy dinh trong linh vuc dau tu xay dung phu hop voi quy dinh cua phap luat va phan cap trach nhiem cua PVN.
 
Ve phat trien nguon nhan luc, PV GAS cung thuc hien xay dung va ap dung he thong quy trinh, chinh sach thu hut - dao tao - su dung - danh gia - dua ra dai ngo phu hop voi tung vi tri nhan su. Dong thoi chu trong nang cao nang suat lao dong thong qua viec ap dung khoa hoc ky thuat, cong nghe thong tin, xay dung he thong kiem tra, giam sat, danh gia hieu qua lao dong cho tung cong viec.
 
PV GAS tap trung nguon luc de dau tu cac du an thuoc linh vuc hoat dong chinh nhu thu gom, van chuyen, che bien, phan phoi khi, LNG thuoc quy hoach phat trien nganh cong nghiep khi bao dam tien do, chat luong va hieu qua; thuong xuyen ra soat, kien nghi Nha nuoc dieu chinh/bo sung quy hoach khi co thay doi lon.
 
PV GAS cung chu dong tham gia thuc hien dau tu khau thuong nguon de bao dam nguon khi cung cap. Truoc mat, PV GAS dang hop tac chat che voi PVEP ve dau tu phat trien mo Su Tu Trang giai doan 2; dong thoi kien nghi PVN cho phep tham gia mua lai phan von du an khai thac khi Lo B, tham gia nghien cuu, gop von dau tu Du an khi Ca Voi Xanh, Lo 117-110, Lo 111-112-113…
 

He thong thu gom khi mo Ham Rong - Thai Binh 
 
Mat khac, PV GAS cung trien khai mua co phan, gop von cac du an khi nuoc ngoai trong linh vuc cong nghiep khi (thuong nguon, che bien, van chuyen, du tru, kinh doanh khi va cac san pham khi) nham tao nguon cung ho tro hoat dong, ky thuat cong nghe trong nuoc khi trien khai du an tong the.
 
Trong thoi gian toi, PV GAS se keu goi cac to chuc uy tin trong nuoc, quoc te tham gia dau tu he thong nhap khau LNG, linh vuc tieu thu khi, dau tu nghien cuu va ap dung giai phap cong nghe moi nham tang kha nang thu gom khi va san pham long, phat trien va khai thac cac mo co ham luong CO2 cao.
 
Da dang hoa nhu cau tieu thu khi
 

 
Phat trien hoa dau va hoa chat tu nguon khi thien nhien co uu diem khong the phu nhan la nang cao gia tri su dung cua khi thien nhien. Cu the, 1 ti BTU khi thien nhien san xuat dien (hieu suat chuyen hoa 53%) se tao ra 155MWh dien thuong pham, tuong duong voi 341 trieu dong (gia dien trung binh 2.000 dong/kWh). Voi luong khi tuong tu neu dung che bien khi tao ra dưoc 34,2 tan methanol co gia tri gan 500 trieu dong. Co nghia la, che bien khi co gia tri cao hon 1,45 lan so voi san xuat dien.
 
Mat khac, phat trien hoa dau va hoa chat tu khi se lam da dang hoa nhu cau tieu thu khi, giam su phu thuoc vao mot nguon tieu thu nhat dinh boi tu khi thien nhien co the san xuat ra hang loat san pham co loi ich lon doi voi nen kinh te nhu phan dam, urea/ammonia (nong nghiep), chat deo, cao su tong hop, hoa chat co ban dung cho cong nghiep xay dung, vat dung gia dinh…
 
Quan trong hon, viec phat trien hoa dau chinh la khai thac toi da loi the va su dung hieu qua co so vat chat, san pham cua cac nha may san co hoac dang xay dung tai Viet Nam.
 
Kien nghi cua PV GAS
 
 
Ve quy hoach co so ha tang khi can ra soat lai cac duong ong truc, dac biet la cac duong ong thu gom, theo huong gan lien voi du bao gia khi tung mo den ho tieu thu de co duoc cac kich ban sat voi thuc te nhat. Ca chuoi cac du an ha tang khi phai chap nhan duoc nguon khi theo gia thi truong.
 
Ve co che, chinh sach gia khi, can phai cu the hoa mo hinh tung loai san pham khi theo co che thi truong. Cac san pham khi nhap khau, khi hoa long thi Nha nuoc chi quan ly theo han ngach. Phai co chinh sach gia khi rieng cho tung doi tuong khach hang chinh nhu dien, dam, hoa dau.
 
PVN va PV GAS duoc trich quy tu loi nhuan sau thue de phat trien ha tang cho cac mo nho, vung nuoc sau, xa bo khong the phat trien doc lap.
 
Van de quan ly dau tu xay dung cac du an khi cung can nghien cuu mo hinh quan ly cac chuoi du an khi lon, phuc tap theo chieu doc de co the tap trung giai quyet kip thoi cac vuong mac, rui ro da nhan dien trong giai doan chuan bi dau tu cac du an khi.
 
 
Thành Công

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo