News

Nganh Dau khi dong vai tro quan trong trong Chien luoc kinh te bien

Nganh Deu khi tu ngay ra doi Tong cuc Dau khi Viet Nam (3/9/1975), da xay dung duoc chuoi gia tri hoan chinh, dong bo tu tim kiem, tham do, khai thac dau khi den van chuyen, che bien, loc hoa dau, tang tru, phan phoi va cac linh vuc san xuat, dich vu khac tu dau khi, dong gop quan trong cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, bao ve chu quyen va gop phan thuc hien Chien luoc kinh te bien.

 Trong Nghi quyet so 41-NQ/TW ngay 23/7/2015, Bo Chinh tri danh gia Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) da co nhung buoc phat trien vuot bac, dong gop quan trong cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; bao dam an ninh nang luong quoc gia; dong gop lon vao nguon thu ngan sach Nha nuoc va phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc; di dau trong mo rong hoi nhap kinh te quoc te, tham gia co hieu qua bao ve chu quyen, quyen chu quyen va quyen tai phan cua Viet Nam tren Bien Dong va giu vai tro quan trong trong viec thuc hien Chien luoc bien Viet Nam.

nganh dau khi dong vai tro quan trong trong chien luoc kinh te bien
Hoat dong khai thac dau khi tai mo Bach Ho

Theo TS Ngo Thuong San, Chu tich Hoi Dau khi Viet Nam, viec khai thac tan dau dau tien ngay 26/6/1986 da dua Viet Nam vao danh sach nhung nuoc khai thac va xuat khau dau tho, dac biet la viec khai thac duoc tan dau dau tien tu tang da mong Bach Ho da gay tieng vang lon trong gioi khoa hoc dia chat cua nganh Dau khi. Tu do den nay, nganh Dau khi da khai thac duoc tren 500 trieu tan dau quy doi, trong do co tren 380 trieu tan dau va gan 150 ti m3 khi. Doanh thu tu ban dau dat tren 150 ti USD va nop ngan sach tu dau tho tren 80 ti USD.

Hien PVN dang khai thac 32 mo dau khi o trong nuoc va 9 mo o nuoc ngoai (5 mo tai Lien bang Nga, 3 mo tai Malaysia, 1 mo o Algeria). Von chu so huu tang tu 177 nghin ti dong (nam 2006) len tren 420 nghin ti dong (2017).

PGS.TS Tran Kim Chung, Pho vien truong Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong, chia se: Viec khai thac duoc dau khi nam 1986 da dua Viet Nam tro thanh nuoc dung thu 16 trong 20 nuoc co kinh te bien lon nhat.

Dong thoi, nganh Dau khi la mot cong cu huu hieu dieu tiet vi mo cua Chinh phu. Dai bieu Quoc hoi Bui Sy Loi nhan xet: “Trai qua 4 khoa Quoc hoi, toi nhan thay rang, moi khi gap buc bach, kho khan nhat thi chung ta phai dung dau khi de quyet dinh tang truong, nang suat lao dong va ngan sach Nha nuoc. Co nhung luc, chung ta bao cao truoc Quoc hoi la khong hoan thanh thu ngan sach va khong bao dam duoc toc do tang truong, nhung chi sau 1 thang, khi chung ta quyet dinh nhung chinh sach ve nganh Dau khi thi da dat duoc tang truong”.

PVN da xay dung duoc he thong co so vat chat ky thuat cua nganh cong nghiep khi hien dai voi 4 he thong duong ong dan khi (Rang Dong - Bach Ho, Nam Con Son 1, Nam Con Son 2 (giai doan1) va PM3-Ca Mau) dang duoc van hanh an toan va hieu qua, moi nam cung cap 9 - 11 ti m3 khi kho, 500 - 600 trieu m3 LPG cho phat trien cong nghiep va cac ho tieu thu trong nuoc.

Tong cong suat cac nha may dien do PVN dau tu la 7.800 kW, chiem khoang 15% tong san luong dien quoc gia, gop phan quan trong vao bao dam an ninh nang luong quoc gia, cung ung du dien cho cac muc tieu phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc voi phuong cham “dien di truoc mot buoc”.

Ve linh vuc che bien, hien nay PVN co 2 nha may dam, hang nam cung cap ra thi truong tren 15 trieu tan ure, dap ung duoc khoang 70% nhu cau phan bon trong nuoc, gop phan cham dut tinh trang khan hiem phan bon, phu thuoc vao phan bon nhap khau.

Khi nhac den linh vuc che bien dau khi, khong the khong nhac den Nha may Loc dau (NMLD) Dung Quat, cong trinh the ky, bieu tuong cua nganh loc hoa dau Viet Nam. Tu khi chinh thuc dua vao van hanh san xuat den nay, NMLD Dung Quat san xuat khoang 6 trieu tan dau/nam, dap ung duoc khoang 30% nhu cau xang dau trong nuoc, dac biet la bao dam nhien lieu theo yeu cau cua Bo Quoc phong.

Ngoai ra, nganh Dau khi da xay dung va phat trien mot he thong co so can cu dich vu ky thuat, ben cang xay lap dau khi, tao nen mot nen cong nghiep dau khi hoan chinh, co thuong hieu trong khu vuc va quoc te.

Tu nam 2015 den nay, tong doanh thu san xuat kinh doanh toan PVN dat khoang 500 nghin ti dong, co thoi cao diem tren 850 nghin ti dong, nop ngan sach trung binh hang nam chiem khoang 11 - 13% tong thu ngan sach, co thoi diem len den 22 - 25%. Rieng deu tho dong gop cho ngan sach Nha nuoc từ 5 - 6%, dong gop GDP khoang 11% , cao diem den 20 - 22% GDP.

nganh dau khi dong vai tro quan trong trong chien luoc kinh te bien
Nguoi lao dong dau khi tren gian khoan

Dac biet, nganh Dau khi tham gia hieu qua vao cong tac bao ve chu quyen, quyen chu quyen va quyen tai phan cua Viet Nam tren Bien Dong va giu vai tro quan trong trong Chien luoc kinh te bien Viet Nam. Bo tai lieu ve cau truc them luc dia la co so quan trong khang dinh ranh gioi phap ly them luc dia Viet Nam.

Nganh Dau khi da gop phan quan trong giai quyet cac van de xa hoi cua dat nuoc, giai quyet viec lam cho nguoi lao dong. Voi viec nganh Dau khi ra doi, hang loat cac chi tieu giai quyet viec lam duoc giai quyet. Dieu dang noi, nganh Dau khi hon han cac linh vuc khac vi viec lam tu dau khi co tinh on dinh, ben vung va co thu nhap cao.

Ben canh do, nganh Dau khi cung tro thanh hat nhan quan trong phat trien kinh te vung o nhung noi co cong nghiep deu khi duoc xay dung, dac biet o nhung dia phuong tiep giap bien. Minh chung ro rang nhat la su hinh thanh truc cong nghiep Dong Nai - Vung Tau. Hoat dong dau khi da tham gia giai quyet van de viec lam cua lao dong dia phuong, nang cao chat luong cuoc song cua nguoi dan tai nhung noi nganh Dau khi hoat dong, dong gop hieu qua cho viec thu ngan sach dia phuong.

Dat duoc nhung thanh tuu nay mot phan lon la nho nganh Dau khi va cong nghiep dau khi da di tat don dau trong ung dung khoa hoc cong nghe.

Voi trinh do khoa hoc cong nghe tuong dong voi cac nuoc phat trien, co quy mo lon va nang luc canh tranh cao, PVN la doanh nghiep Viet Nam hoi nhap quoc te sâu rong, co doi ngu can bo khoa hoc ky thuat cong nghe va quan ly trinh do cao, khong ngung lon manh ca ve chat va luong, da thuc hien duoc hau het cac cong viec, tu nghien cuu - trien khai, tu van - thiet ke, den san xuat, kinh doanh trong toan bo chuoi gia tri cua cong nghiep dau khi tu hoat dong thuong nguon den ha nguon.

Voi nhung dong gop cu the nhu vay, co the khang dinh nganh Dau khi chinh la nganh kinh te mui nhon, bao dam an ninh nang luong quoc gia, bao dam tang truong kinh te cua dat nuoc nhanh va ben vung, cung nhu bao ve an ninh, chu quyen quoc gia tren bien, dong thoi co nhung dong gop quan trong trong hoi nhap kinh te quoc te, phat trien khoa hoc cong nghe, dong gop rat quan trong vao tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Dong thoi, nganh Dau khi va Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam giu vai tra rat quan trong trong Chien luoc kinh te bien cua dat nuoc trong giai doan toi.

Hien Anh

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo