News

Nang tam cong tac truyen thong Tap doan Dau khi Viet Nam

 Ngay 22-10, Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) to chuc Hoi nghi cong tac truyen thong nam 2016 nham thong nhat va nang cao hon nua tinh hieu qua cua cong tac thong tin tuyen truyen, de ra phuong huong tuyen truyen tich cuc, kip thoi xu ly khi co khung hoang truyen thong cung nhu tang cuong quang ba thuong hieu va hinh anh cua nganh Dau khi trong cong dong.


Hoi nghi do dong chi Le Minh Hong, Pho Tong giam doc Tap doan va dong chi Tran Quang Dung, Uy vien Ban Thuong vu, Truong Ban tuyen giao Đang uy Tap doan dieu hanh voi su tham gia cua cac chuyen gia truyen thong, cac lanh dao phu trach, can bo, chuyen vien lam cong tac truyen thong cua Tap doan va cac don vi thanh vien Tap doan.

[​IMG] 

Phat bieu khai mac, dong chi Le Minh Hong, nhan manh: “Day la hoi nghi rat quan trong nham chan chinh, dinh huong va nang tam cong tac truyen thong cua nganh Dau khi trong boi canh bung no thong tin hien nay. Do do, de nghi cac don vi tham gia tap trung cao nhat de lang nghe, trao doi, thao luan mot cach nghiem tuc, thang than cac van de neu ra, qua do rut ra duoc kinh nghiem va co cach xu ly thong tin, hanh xu hop ly hon trong cong tac truyen thong”.

Bao cao tong ket cong tac to chuc su kien va truyen thong cua Tap doan trong thoi gian qua, Chanh Van phong Tap doan Hoang Ngoc Trung khang dinh, mac du hien nay dang la mot giai doan co rat nhieu kho khan, thu thach trong toan nganh nhung duoc su quan tam cua cac cap Lanh dao, su no luc cua nhung dong chi lam cong tac truyen thong trong toan Tap doan, viec to chuc cac su kien, kem theo do la cong tac truyen thong, bao chi cua Tap doan Dau khi Viet Nam va cac don vi thanh vien da dat duoc nhieu ket qua tich cuc, dong gop quan trong vao thanh tich chung cua Tap doan, gop phan tuyen truyen, co vu, dong vien can bo, cong nhan vien nguoi lao dong dau khi hoan thanh xuat sac nhiem vu, dong thoi cung cap nhieu thong tin den cong chung trong ca nuoc de doc gia co cai nhin day du, chinh xac ve hoat dong cua nganh va chia se voi nhung nguoi lao dong dau khi.

Hien nay, nganh Dau khi co cac kenh thong tin quan trong nhu: bao Nang luong Moi, 2 tap chi (Tap chi Dau khi va Tap chi Cong doan Dau khi), 12 ban tin, 50 trang thong tin dien tu, website noi bo… voi hon 200 lanh dao phu trach, can bo, chuyen vien lam cong tac to chuc su kien, truyen thong. Tap doan da quan ly, van hanh va su dung co hieu qua he thong truyen thong bao chi, day manh cong tac tuyen truyen ve cac mat hoat dong cua nganh.

Tai hoi nghi, de dinh huong ve cong tac truyen thong cua Tap doan, dong chi Tran Quang Dung, Uy vien Ban Thuong vu, Truong Ban Tuyen giao Dang uy Tap doan da pho bien, quan triet cac chi thi, huong dan ve cong tac tuyen giao, bao chi cua Tap doan. Trong do nhan manh hai van ban quan trong cua Ban Thuong vu Dang uy Tap doan la Chi thi so 51-CT/DU ngay 21-4-2016 ve cong tac thong tin, truyen thong va to chuc su kien va Ket luan so 71 – KL/DU ngay 9-9-2016 ve cong tac chinh tri, tu tuong va truyen thong trong tinh hinh hien nay.

[​IMG] 
Pho Tong giam doc Tap doan Le Minh Hong va
Uy vien Ban Thuong vu, Truong Ban tuyen giao Dang uy Tap doan Tran Quang Dung dieu hanh hoi nghi


Cac don vi cung da co nhung bao cao, tham luan, trao doi ve cac cac van de gap phai, cac phuong thuc truyen thong hieu qua, kinh nghiem hoat dong truyen thong nhu: kinh nghiem xu ly khung hoang truyen thong cua PVC, BSR; hieu qua cua cong tac truyen thong gan voi an sinh xa hoi tai PVFCCo; "truyen thong phai di truoc mot buoc" cua bao Nang luong Moi…

Dac biet, cac can bo tham du hoi nghi da duoc hai chuyen gia ve cong tac truyen thong la ong Hoang Huu Luong, Nguyen Cuc truong Cuc Bao chi Bo Thong tin va Truyen thong va ong Nguyen Thanh Son, Chuyen gia Hoc vien Thuong hieu va Truyen thong Sage huong dan ve ky nang quan ly truyen thong va xu ly khung hoang truyen thong mot cach chuyen nghiep thong qua cac tinh huong cu the, sinh dong, cac bai hoc thuc te de tu do duc ket ra nhung kinh nghiem nhung bai hoc bo ich trong hoat dong cua minh.

Ket luan hoi nghi, dong chi Le Minh Hong, Pho Tong giam doc Tap doan da khai quat cac ket qua dat duoc, nhung ton tai, yeu kem trong cong tac truyen thong cua Tap doan hien nay va dinh huong cong tac nay trong thoi gian toi. Trong do, neu bat mot so ket qua dat duoc nhu: Tap doan da to chuc duoc doi ngu lam cong tac truyen thong trong toan nganh; xay dung duoc cac cong cu phuc vu cho cong tac truyen thong; doi ngu lam cong tac truyen thong ngay cang chuyen nghiep hon; tao duoc moi quan he ngay cang tot hon voi bao chi; dat duoc muc tieu xay dung thuong hieu gan voi cong tac truyen thong. Cong tac to chuc su kien cung di vao thiet thuc, hieu qua, khong pho truong hinh thuc.

De cong tac truyen thong cua Tap doan dat duoc hieu qua tich cuc hon trong thoi gian toi, dong chi Le Minh Hong yeu cau doi ngu can bo truyen thong cua PVN va cac don vi thanh vien tiep tuc hoan thien bo may va nang cao nang luc chuyen mon, chu dong tuyen truyen cac hoat dong san xuat kinh doanh va cung cap thong tin cho bao chi mot cach day du, chinh xac va kip thoi; phoi hop va tao moi quan he tot voi cac co quan thong tan, bao chi, truyen hinh cua Trung uong, dia phuong va cac nganh lien quan… Qua do, dong chi cung keu goi nhung nguoi lam cong tac truyen thong trong toan Tap doan neu cao tinh than trach nhiem, tich cuc tuyen truyen, co dong de giu vung truyen thong, thuong hieu, hinh anh tot dep cua nguoi dau khi, nganh Dau khi trong tam kham cua chinh nhung nguoi lao dong dau khi cung nhu trong cong dong.

Trong thoi gian toi, Tap doan se to chuc cac hoi nghi tap huan de nang cao nang luc cua can bo lam cong tac truyen thong; dong thoi se kiem tra ve viec to chuc bo may lam cong tac truyen thong o cac don vi.

Hoi nghi cong tac truyen thong nam 2016 da thanh cong tot dep, gop phan thiet thuc trong viec dinh huong va nang cao nang luc hoat dong cua nhung nguoi lam cong tac truyen thong cua Tap doan.

Mai Phuong - PVN

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo