News

Loi nhuan cua PVN vuot ke hoach, du gia dau giam

Gia dau suy giam da anh huong manh den hieu qua sinh loi van cua Tap doan va nhieu don vi thanh vien; anh huong truc tiep den linh vuc tim kiem tham do dau khi.

 

Loi nhuan cua PVN vuot ke hoach, du gia dau giam: Huy Hung–TTXVN

Theo bao cao ket qua san xuat kinh doanh 10 thang nam 2016 cua Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam (PVN), tap doan nay da co ban hoan thanh cac chi tieu, nhiem vu ke hoach de ra du trong boi canh gia dau giam. 

Theo do, tong doanh thu cua toan bo cac don vi trong Tap doan 10 thang dat 367,2 nghin ty dong, vuot 5% ke hoach 10 thang va bang 84% ke hoach nam. Tong loi nhuan sau thue hop nhat dat 18 nghin ty dong, vuot 11% ke hoach nam. 

Tong san luong khai thac quy dau 10 thang dat 23,41 trieu tan, vuot 9,8% ke hoach 10 thang va bang 91,3% ke hoach nam; trong do, san luong khai thac dau 10 thang dat 14,46 trieu tan (o nuoc ngoai dat 1,70 trieu tan); san luong khai thac khi dat 8,95 ty m3. Ket qua san xuat cac san pham khac cua PVN cung deu vuot ke hoach de ra

San xuat dien dat 17,66 ty kWh, vuot 4% ke hoach 10 thang va 87,1% ke hoach nam. San xuat dam dat 1,34 trieu tan, vuot 3,0% ke hoach 10 thang va bang 85,2% ke hoach nam; san xuat xang dau 10 thang dat 5,62 trieu tan, vuot 15,3% so voi ke hoach 10 thang va bang 98,8% ke hoach nam. 

Buoc vao nam 2016, cac don vi trong Tap doan deu bi anh huong nang ne den doanh thu, loi nhuan, dau tu,… tu khau tim kiem, tham do, khai thac den dich vu khoan, dia chan, khao sat, che tao gian, cung ung vat tu - thiet bi, xay lap van chuyen… 

Gia dau suy giam da anh huong manh den hieu qua sinh loi von cua Tap doan va nhieu don vi thanh vien; anh huong truc tiep den linh vuc tim kiem tham do dau khi. Ve dau tu, viec trien khai o mot so du an trong diem cua Tap doan cung co nhieu phat sinh va gap nhieu kho khan... 

Mac du vay, PVN da ra soat, chan chinh lai nhung diem con chua hop ly, chua hieu qua trong toan bo cac khau, tu quan tri dieu hanh den san xuat kinh doanh, tu con nguoi den co so vat chat, tu quan ly tai chinh, thuong mai, thi truong den dau tu phat trien… 

Dai dien PVN danh gia, voi nhung ket qua trong 10 thang cung no luc tren PVN phan dau hoan thanh ke hoach nam 2016./. 

Duc Dung/BNEWS/TTXVN

 

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo