News

LANH DAO TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM VA BO CONG THUONG CHUC MUNG NAM MOI PVN

  Nhan dip nam moi Mau Tuat, ngay 21/2 tai Ha Noi, lanh dao Tong Lien doan Lao dong Viet Nam (LDLDVN) va Bo Cong Thuong da den chuc mung nam moi, dong vien nguoi lao dong Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN).

Tiep cac doan toi tham, lam viec va chuc mung nam moi Tap doan co dong chi Tran Sy Thanh, Uy vien Trung uong Dang, Pho Truong Ban Kinh te Trung uong, Bi thu Dang uy, Chu tich HDTV PVN; Tong giam doc PVN Nguyen Vu Truong Son; Chu tich Cong doan Dau khi Viet Nam Nghiem Thuy Lan cung cac dong chi trong HDTV, Ban Tong giam doc, lanh dao cac Ban chuyen mon, Van phong Tap doan.

Lanh dao Tong LDLDVN va Bo Cong Thuong chuc mung nam moi, dong vien nguoi lao dong Tap doan Dau khi Viet Nam

Doan cong tac cua Tong LDLDVN do dong chi Bui Van Cuong, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Tong LDLDVN dan dau da den tham, chuc Tet lanh dao, can bo, nguoi lao dong Tap doan Dau khi Viet Nam nhan dip nam moi Mau Tuat.

Lanh dao Bo Cong Thuong tham, lam viec va chuc mung nam moi Tap doan Dau khi Viet Nam

Chu tich Tong LDLDVN Bui Van Cuong chia se voi nhung kho khan cua Tap doan Dau khi Viet Nam da gap phai trong nam 2017, dong thoi chia se voi nhung nguoi lao dong dau khi tren khap ca nuoc, tren nhung gian khoan ngoai khoi xa, nhung du an xa xoi o nuoc ngoai van dang ngay dem tham lang dong gop suc minh, mang ve nhung dong dau quy gia cho To quoc. Dong chi Bui Van Cuong chuc Tap doan Dau khi Viet Nam sang nam moi se tiep tuc phat huy nhung thanh tich da dat duoc, hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao, tiep tuc quan tam sat sao, co nhung chia se, dong vien kip thoi toi nguoi lao dong.

Nhan dip nam moi, doan cong tac cua Bo Cong Thuong do dong chi Hoang Quoc Vuong, Thu truong Bo Cong Thuong dan dau da den tham, chuc mung nam moi Tap doan Dau khi Viet Nam.

Dong chi Hoang Quoc Vuong thay mat lanh dao Bo, gui loi chuc mung nam moi toi tap the lanh dao, can bo, nguoi lao dong dau khi, dong thoi cam ket lanh dao Bo, cac don vi truc thuoc se cung dua ra nhung co che lam viec, phoi hop chat che, kip thoi, hieu qua giua Bo va Tap doan de giup Tap doan hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao trong nam 2018, dong gop cho nen kinh te dat nuoc.

Hien Anh

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo