News

Khanh thanh Nha may Xu ly Khi Ca Mau

Ngay 2/5/2018, tai Khu cong nghiep Khanh An, huyen U Minh, tinh Ca Mau, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan da ve du va tham gia thuc hien nghi thuc cat bang khanh thanh Nha may Xu ly Khi Ca Mau (GPP Ca Mau).

 Tham dự le khanh thanh con co dai dien lanh dao cac Bo, Ban, Nganh Trung uong. Ve phia Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) co dong chi Tran Sy Thanh - Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Dang uy, Chu tich HDTV Tap doan; cac dai dien Ban Lanh dao Tap doan, lanh dao cac don vi trong Tap doan. Ve phia tinh Ca Mau, co dong chi Duong Thanh Binh - Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Ca Mau; dai dien lanh dao chinh quyen dia phuong, luc luong vu trang, cong an, bien phong va nhan dan tinh Ca Mau, huyen U Minh; cac dong chi lao thanh cach mang…

Ve phia Tong Cong ty Khi Viet Nam (PV GAS) co dong chi Le Nhu Linh, Bi thu Dang uy - Chu tich HDQT; dong chi Duonng Manh Son - Tong Giam doc; cac dong chi trong Ban lanh dao, Cong doan, cac ban va don vi truc thuoc va thanh vien PV GAS. Dai dien lanh dao cac nha thau, doi tac, dong nghiep va ban hang cua PV GAS cung tham du su kien.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan va cac dai bieu tham gia nghi thuc cat bang khanh thanh

Nha may Xu ly Khi Ca Mau la cong trinh thuc hien chu truong che bien sau, nham gia tang gia tri khi, tan dung va su dung hieu qua nguon tai nguyen, dam bao an ninh nang luong quoc gia. PVN da giao cho PV GAS lam chu dau tu, thuc hien du an. Cong ty POSCO Engineering (PEN) va Tong Cong ty Co phan Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam (PTSC) la lien danh nha thau co du uy tin va nang luc, da duoc PV GAS tin tuong lua chon de thuc hien goi thau EPC cua du an.

Tong giam doc PV GAS Duong Manh Son cho biet, Du an GPP Ca Mau co cong suat xu ly 6,2 trieu m3 khi/ngay tu nguon khi PM3-CAA, cung he thong kho co suc chua 8.000 tan LPG, 3.000 m3 condensate va he thong cang xuat san pham. Tong muc dau tu cua du an la hon 10 ngan ty dong, gia tri cua goi thau EPC khoang 5.500 ty dong. Sau khi hoan thanh xay dung va dua vao van hanh, GPP Ca Mau cung cap ra thi truong khoang 600 tan LPG/ngay, tuong duong 200.000 tan LPG/nam, cung cap 35 tan Condensate/ngay, tuong duong 12.000 tan Condensate/nam, bo sung duoc khoang 10% nhu cau thi truong trong nuoc. Voi yeu cau cao ve mat ky thuat va cong nghe, cong trinh khi hoan thanh co cong nghe tien tien hang dau, dem lai hieu suat thu hoi LPG cao so voi cac du an tuong tu tu truoc toi nay; phu hop voi cac tieu chuan quoc te; dam bao van hanh an toan va bao ve moi truong.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan phat bieu chi dao

Trong thoi gian chi khoang 2 nam, Chu dau tu PV GAS cung Lien danh nha thau da trien khai theo tien do mot khoi luong cong viec rat lon, co yeu cau ky thuat cao voi dieu kien thi cong phuc tap. Cong trinh da hoan thanh dat muc tieu an toan, chat luong va tien do. Dieu do doi hoi su quyet tam no luc, su phoi hop tich cuc cua tat ca cac ben tham gia thuc hien du an, cong hien tam huyet, mo hoi va cong suc cua minh vi su phat trien cua PV GAS noi rieng, cua PVN noi chung va hon nua, la dong gop lon vao su phat trien cua dat nuoc.

GPP Ca Mau duoc dua vao hoat dong se giup PV GAS thuc hien dung muc tieu chien luoc: dong vai tro chu dao trong nganh cong nghiep khi Viet Nam va phat trien ra thi truong quoc te. Day la khau hoan thien cuoi cung de Cum cong nghiep Khi - Dien - Dam Ca Mau dong bo phuc vu su nghiep phat trien o mien Tay, gop phan cung ca nuoc. La don vi thanh vien cua PVN, PV GAS tiep tuc nhan manh vi the trong nganh cong nghiep khi, o moi linh vuc hoat dong chuyen nganh: thu gom, van chuyen, che bien, tang tru, phan phoi va kinh doanh cac san pham khi.

Qua trinh xay dung GPP Ca Mau, Tong Cong ty Khi Viet Nam cung duoc ho tro boi cac nha thau da ben bi dong hanh, dong gop vao thanh qua ngay hom nay. Du an hoan thanh cung tran trong ghi nhan cong suc cua tap the lanh dao va CB CNV PV GAS, dac biet la luc luong tham gia thuc hien du an, tiep nhan nha may, no luc de hoan thanh cong trinh dung tien do, an toan va tiet kiem, bat dau van hanh thuong mai ngay tu nhung ngay dau tien.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Chu tich HĐTV PVN Tran Sy Thanh phat bieu tai buoi le

Dong chi Tran Sy Thanh, Chu tich HDTV PVN khang dinh: Tu nam 2001, Chinh phu Viet Nam da quyet dinh dau tu xay dung du an cum cong nghiep Khi - Dien - Dam Ca Mau tai xa Khanh An, huyen U Minh, tinh Ca Mau. Nham khai thac va su dung hieu qua nguon tai nguyen khi thien nhien cua dat nuoc tu Lo PM3-CAA, khu vuc chong lan ngoai khoi Viet Nam va Malaysia, PVN vinh du duoc Dang va Chinh phu giao lam chu dau tu cum du an cong nghiep Khi - Dien - Dam Ca Mau. Tu mot vung dat nhiem phen nang, san xuat kem hieu qua tro thanh mot cum cong nghiep hien dai voi he thong duong ong dan khi, nha may dien, nha may dam van hanh an toan va on dinh. Day la cum du an cong nghiep khong chi co y nghia quan trong voi tinh Ca Mau ma con co y nghia chien luoc ve kinh te, xa hoi cua ca khu vuc Tay Nam Bo. Dong chi Tran Sy Thanh nhan manh, GPP Ca Mau la net ve cuoi de hoan thien buc tranh tong the cua ca chuoi du an Khi - Dien - Dam tai Ca Mau. Khong chi o phuong dien dong gop ve kinh te cho Ca Mau, dong gop cho ngan sach, hien nay chung ta da gan nhu hoan toan lam chu cong nghe, da co su truong thanh rat lon cua doi ngu ky su, nguoi lao dong co kinh nghiem, co tri tue cua Viet Nam trong linh vuc cong nghiep khi, dien, dam. Du an GPP Ca Mau cung khang dinh nang luc trong linh vuc dich vu dau khi cua Viet Nam, dac biet trong linh vuc co khi lap rap, hoan thanh su menh trong thoi gian rat ngan va dung ke hoach.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan va Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh thuc hien nghi thuc gan bien cong trinh doi voi du an GPP Ca Mau

Mang su menh lich su la dau tau nang luong cua nen kinh te dat nuoc, trong trach tro thanh Tap doan kinh te tru cot, nhung cong trinh, du an cua PVN dang ngay cang chung to duoc vi the trong doi song kinh te - xa hoi cua dat nuoc, dua nhung nguon nang luong moi, than thien voi moi truong de phat trien ben vung va bao ve moi truong song cua Viet Nam va toan cau.

"Trong boi canh nen kinh te the gioi co nhieu bien dong, co anh huong truc tiep toi hoat dong san xuat kinh doanh cua PVN nhung chung toi tin tuong rang viec thuc hien thanh cong Du an Nha may Xu ly Khi Ca Mau la dong luc de duy tri SXKD va phat trien ben vung cua Tap doan, cung nhu khang dinh PVN se thuc hien thanh cong cac nhiem vu duoc Dang, Nha nuoc va Chinh phu giao pho" - dong chi Tran Sy Thanh noi.

Nhan dip nay, thay mat Lanh dao Tap doan, Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh tran trong cam on su quan tam chi dao va ho tro kip thoi tu cac Bo/Nganh Trung uong, dac biet tu Lanh dao, nhan dan cua tinh Ca Mau trong suot qua trinh trien khai Du an, mong muon tiep tuc nhan duoc su ho tro trong cac du an sap toi tai khu vuc Tay Nam Bo va tinh Ca Mau. Tap doan cam ket se tiep tuc chi dao sat sao PV GAS trong giai doan van hanh cong trinh, dam bao hoat dong an toan va hieu qua.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Tong giam doc PV GAS Duong Manh Son bao cao ve qua trinh thuc hien du an

Phat bieu tai le khanh thanh, dong chi Nguyen Thi Kim Ngan the hien su vui mung khi co mat tai tinh Ca Mau trong khong khi han hoan chao mung cac ngay ky niem lon cua dat nuoc nam 2018, tham du buoi le khanh thanh Nha may Xu ly Khi Ca Mau. Thay mat Dang, Nha nuoc, dong chi da chuc mung Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam, Tong Cong ty Khi Viet Nam co them mot du an co y nghia quan trong trong viec bao dam an ninh nang luong quoc gia, danh dau mot buoc tien lon trong nen cong nghiep Khi nuoc ta.

Chia se voi nhung kho khan khach quan PVN hien dang gap phai, dong chi Nguyen Thi Kim Ngan da yeu cau tu su kien khanh thanh mot cong trinh Khi moi, voi cong nghe tien tien, hien dai nay, PVN, PV GAS va cac don vi thanh vien cua Tap doan can manh me va no luc buoc tiep nhung buoc vung vang trong viec thuc hien “Chien luoc Phat trien Nang luong Quoc gia Viet Nam”, on dinh nhu cau cua thi truong, gop phan vao su phat trien kinh te cua vung Tay Nam Bo, danh dau su hop tac tot dep giua tinh Ca Mau va PVN.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan nhan manh, nganh Dau khi la nganh co vai tro quan trong doi voi su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc, dong gop rat lon cho ngan sach Nha nuoc. Dang va Nha nuoc cung luon danh su quan tam dac biet cho Tap doan bang viec de ra nhieu chien luoc, quy hoach, nghi quyet cho su phat trien cua nganh. Quoc hoi, cung nhu Chinh phu va cac bo, nganh se tiep tuc theo sat va ho tro cho Tap doan Dau khi Viet Nam, trong do co Tong Cong ty Khi Viet Nam on dinh, phat trien du suc canh tranh de phat huy vai tro cua mot nganh kinh te quan trong cua dat nuoc.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Cac dai bieu tham quan phong dieu khien trung tam GPP Ca Mau

Cac vi lanh dao cao cap va khach quy da tham gia cat bang khanh thanh, tham quan nha may, gan bien cong trinh.

Cung tai buoi le, dong chi Nguyen Thi Kim Ngan va cac dai bieu da trong cay luu niem trong khuon vien Nha may, co vu cho phong trao Xanh - Sach - Dep cua cong trinh moi, de cao van hoa an toan va bao ve moi truong cua toan nganh Dau khi.

Nha may Xu ly Khi Ca Mau di vao van hanh la thanh qua cua hon 700 ngay no luc voi hon 3,2 trieu gio lam viec an toan cua toan the ky su, can bo, nguoi lao dong PV GAS va lien danh nha thau, ngay dem cong hien tam huyet, mo hoi va cong suc cua minh vi su phat trien cua PV GAS noi rieng, cua PVN noi chung va hon nua la dong gop lon vao su phat trien cua dat nuoc. Voi dau moc Nha may Xu ly Khi Ca Mau duoc khanh thanh, nhu loi chia se cua Chu tich HDTV PVN Tran Sy Thanh, day khong chi la niem vui cua PV GAS, con la niem vui chung cua gan 60.000 nguoi lao dong Dau khi.

GPP Ca Mau duoc hoan thanh va dua vao hoat dong se giup PV GAS thuc hien dung muc tieu chien luoc: dong vai tro chu dao trong nganh cong nghiep khi Viet Nam va phat trien ra thi truong quoc te; thuc hien che bien sau, nham gia tang gia tri khi tu cum mo PM3-CAA; gop phan giai quyet tinh trang thieu hut LPG tai thi truong Viet Nam, giam luong LPG phai nhap khau hang nam; dong gop them cho ngan sach dia phuong.

khanh thanh nha may xu ly khi ca mau
Mot goc Nha may Xu li Khi Ca Mau anh: Lai Diem Dam

Cac moc quan trong cua du an

Ngay 7/2/2015: Du an Nha may Xu ly khi Ca Mau vinh du duoc cac lanh dao cap cao cua nha nuoc nhan nut khoi dong.

Ngay 23/4/2015: Khoi cong goi thau san lap va xu ly nen.

Ngay 13/8/2015: PV GAS to chuc Le ky ket Hop dong EPC: Thiet ke, mua sam, thi cong xay lap va chay thu Nha may xu ly Khi, kho chua, cang xuat - Goi thau so 1 thuoc Du an Nha may xu ly Khi Ca Mau voi lien danh nha thau PEN va PTSC.

Thang 4/2016: Trien khai gia cong lap dat bon chua san pham va cac hang muc chinh cua nha may.

Ngay 14/9/2016: Ban Quan ly Nha may Xu ly Khi Ca Mau da tien hanh lap dung thanh cong Thap tach long va khi (De-ethanizer, T-1501) nang 135 tan va cao 50m, day duoc vi nhu “trai tim” cua Nha may.

Thang 2/2017: Hoan thanh lap dat co khi du an

Thang 3/2017: Nha may xu ly Khi Ca Mau da chinh thuc don nhan dong khi dau tien de chay thu he thong cong nghe va toan bo nha may.

Ngay 05/10/2017: Nha may Xu ly Khi Ca Mau xuat thu nghiem thanh cong chuyen hang thuong mai LPG dau tien cho xe bon.

Ngay 6/12/2017: Cong trinh duoc nghiem thu hoan thanh de dua vao su dung.

T.Thien

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo