News

Gian PV DRILLING II khoan cho Vietsovpetro tai Lo 09-1

(PetroTimes) - Tong cong ty Co phan Khoan va Dich vu Khoan Dau khi (PV Drilling) vua ky ket hop dong cung cap gian khoan bien tu nang PV DRILLING II cho Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro de thuc hien 5 gieng khoan chac chan tai Lô 09-1. Chuong trinh khoan cho khach hang Vietsovpetro dien ra tu giua thang 3/2022.

 

Information is being updated:

»  
Petrovietnam ve dich som nhieu chi tieu quan trong, bao hieu mot nam hoan thanh xuat sac ke hoach
»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo