News

Dieu chinh quy dinh ve an toan duong ong dan khi dot

Bo Cong Thuong vua ban hanh Quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan duong ong dan khi dot bang kim loai.

 Pham vi dieu chinh quy dinh nay gom cac yeu cau ky thuat trong thiet ke, che tao, lap dat, su dung, sua chua, bao duong, kiem tra, thu nghiem va kiem dinh doi voi duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai duoc san xuat trong nuoc hoac nhap khau.

Quy chuan nay duoc quy dinh ro trong Thong tu so 31⁄2016⁄TT-BCT ban hanh Quy chuan ky thuat Quoc gia ve an toan duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai

Quy chuan nay khong ap dung doi voi: Duong ong dan khi dot ngoai khoi; Duong ong khi dot co dinh bang kim loai thuoc cac phuong tien van chuyen khi dot; Duong ong khi dot co dinh bang kim loai thuoc cac thiet bi cong nghe va he thong khi phu tro, nhien lieu; Duong ong phan phoi khi den cac ho tieu thu gia dinh.

05012015_dau_khi

Quy chuan yeu cau ro, duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai dap ung cac yeu cau ky thuat trong thiet ke, che tao, lap dat, su dung, sua chua, bao duong, kiem tra, thu nghiem va kiem dinh tai Quy chuan nay va tieu chuan Viet Nam ap dung doi voi loai duong ong cu the.

Viec danh gia dinh luong rui ro phai duoc thuc hien tu khau thiet ke. Khi tien hanh xay dung, lap dat neu khac voi thiet ke da duoc danh gia dinh luong rui ro, phai thuc hien danh gia dinh luong rui ro bo sung truoc khi van hanh cong trinh. Trong giai doan van hanh cong trinh neu khong co hoan cai thi viec danh gia dinh luong rui ro duoc tien hanh cap nhat dinh ky 05 nam/lan. Ho so ky thuat duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai duoc luu giu trong suot tuoi tho hoat dong cua duong ong.

Vat lieu che tao, lap dat va sua chua duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai dam bao chiu duoc dieu kien thiet ke cua duong ong dan. Vat lieu va cac bo phan duoc dung cho che tao ong can phu hop voi dieu kien ap suat, nhiet do, moi chat, nhung dieu kien khac va phuong phap che tao. Vat lieu duoc lua chon phu hop voi cac dieu kien lam viec, co tinh den tac dong bat loi cua su rao, moi, an mon ung suat, xoi mon va cac hinh thuc khac cua su suy giam do anh huong cua dieu kien lam viec nhu cac moi han noi hoac cac thay doi khac ve hinh dang va van toc cua moi chat dan toi su an mon.

Don vi thiet ke phai tuan thu cac quy dinh cua Quy chuan nay va cac tieu chuan ap dung khi thiet ke duong ong. Don vi thiet ke chiu trach nhiem ve ho so thiet ke. Duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai duoc thiet ke theo dieu kien ap suat, nhiet do, moi chat lam viec va co tinh den cac luc tac dong khac (tai trong, do gian no, dong hoc, gio, dong dat, rung dong…) o dieu kien khac nghiet nhat. So luong va vi tri cac van tren he thong duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai dap ung yeu cau cong nghe, thuan tien cho van hanh va an toan trong sua chua, bao duong.

Nha che tao ong phai co nang luc va kinh nghiem che tao ong hoac bo phan ong can che tao. Nha che tao phai co he thong quan ly chat luong va bo phan kiem tra chat luong de dam bao chat luong cua ong va cac bo phan duoc che tao. Nha che tao phai xay dung ke hoach chuong trinh kiem tra thu nghiem va cac quy trinh tai lieu lien quan truoc khi thuc hien viec che tao.

Yeu cau chung cua lap dat duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai theo dung thiet ke va tuan thu cac quy dinh tai Quy chuan nay. Tat ca cac cong viec lap dat duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai duoc tien hanh theo cac quy trinh, bien phap da duoc duyet. Phai co cac giai phap phong tranh hu hong lop phu ben ngoai duong ong khi van chuyen, bao quan va lap dat. Lop phu phai duoc kiem tra khuyet tat bang mat truoc khi duong ong duoc lap dat. Cac khuyet tat hoac hu hong cua lop phu lam suy yeu hieu qua kiem soat an mon phai duoc sua chua truoc khi lap dat duong ong. Truoc khi dua vao lap dat duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai phai kiem tra, xem xet duong ong, van, chi tiet dau noi va cac phu kien phu hop voi yeu cau cua Quy chuan nay. He thong duong ong dan khi dot co dinh bang kim loai chi duoc lap dat khi co day du ho so ky thuat. Cac bo phan, chi tiet di kem phai dong bo, neu che tao theo dang lien ket cua nhieu nha che tao thi phai dap ung cac dac tinh ky thuat da duoc phe duyet.

Thegioibantin.com

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo