News

Chinh phu dat muc tieu phat trien PVN ben vung

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc cho biet Chinh phu dat muc tieu phat trien Tap doan dau khi (PVN) ben vung trong nhieu thap ky toi, dong gop nhieu hon nua cho phat trien chung cua dat nuoc.

 Thu tuong Nguyen Xuan Phuc noi tai buoi lam viec voi Tap doan Dau khi Viet Nam ve tinh hinh thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh nam 2017, sang nay 5/8.

"Muc tieu cua Chinh phu la xay dung PVN phat trien ben vung, tiep tuc dong gop vao su phat trien cua dat nuoc trong nhieu thap nien toi", Thu tuong noi.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc cung cac Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue, Trinh Dinh Dung
va lanh dao nhieu bo, nganh tai cuoc lam viec voi Tap doan dau khi Viet Nam 
sang 5/8. Anh: PVN

De dat duoc muc tieu, Thu tuong yeu cau PVN day manh tai co cau, to chuc lai san xuat; dong thoi co phuong huong tap trung mot so viec quan trong, nhat la xay dung doi ngu, khac phuc ton tai, bat cap nhu da xay ra trong thoi gian vua qua. 

Theo ong Nguyen Vu Truong Son - Phu trach Hoi dong thanh vien, Tong giam doc PVN, thoi diem hien tai san luong khai thac khi, san xuat dien, dam, xang dau deu dat va vuot ke hoach de ra tu dau nam.

Cu the, tong doanh thu toan tap doan dat 278.500 ty dong, vuot 14% so voi ke hoach 7 thang va bang 64% ke hoach nam.

Tong loi nhuan sau thue hop nhat tap doan dat 14.100 ty dong, vuot 14% so voi ke hoach 7 thang va bang 85% ke hoach nam.

Tap doan nop ngan sach 50.800 ty dong.

Ben canh do, cong tac tim kiem tham do, khai thac dau khi thu duoc nhieu ket qua quan trong.

“Hau het cac chi tieu san xuat cua tap doan deu hoan thanh vuot muc tu 2 - 19%. Tat ca cac don vi trong tap doan deu giu nhip do san xuat kinh doanh binh thuong”, ong Nguyen Vu Truong Son noi.

Danh gia cao ket qua dat duoc thoi gian qua cua PVN, Thu tuong cho rang tap doan co dong gop nhieu mat cho dat nuoc, dac biet la khang dinh chu quyen quoc gia va nop ngan sach nha nuoc.

 "Du phai trai qua cuoc khung hoang gia dau dien ra tren toan cau thoi gian qua khien tap doan sut giam san luong, doanh so, hieu qua san xuat bi anh huong, cung voi viec quan ly noi bo con nhieu van de nhung duoi su lanh dao cua Chinh phu, Bo Cong thuong, PVN van dat duoc nhung ket qua dang mung", Thu tuong noi.

 

Duy Ngoc

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo