News

Bien nuoc thai thanh dau tho sinh hoc

Nha may xu ly nuoc thai trong tuong lai co the truc tiep bien nuoc thai thanh dau tho sinh học (biocrude) chi trong vong vai phut nho nghien cuu cua Phong Thi nghiem quoc gia Tay Bac Thai Binh Duong (PNNL) thuoc Bo Nang luong My.

  ảnh 1

Bun thai do thi (trai) va thanh pham dau tho sinh hoc (phai)

Khi nguon cung khong du cau se khien con nguoi ngay cang phu thuoc vao nguon nhien lieu hoa thach. Do do, trong linh vuc khai thac nang luong, cac nha khoa hoc se uu tien lua chon cong nghe nhien lieu sinh hoc. Mot mat giai quyet duoc nhu cau trong cac nganh san xuat, giao thong, mat khac giup nhan loai giam toi da nhung tac dong xau tu tham hoa do hieu ung nha kinh, hau qua cua viec su dung nhien lieu hoa thach.

De co duoc loai dau tho sinh hoc (biocrude), cac nha khoa hoc thuoc PNNL da mo phong cac dieu kien dia chat tu nhien cua trai dat, su dung nhiet do va ap suat cao chi trong vong vai phut, thay vi mat hang trieu nam nhu trong tu nhien. Sau do, dau tho se duoc tinh che như dau hoa thach thong thuong.

Cong nghe hoa long thuy nhiet (HTL) duoc biet den la mot phuong phap bien doi chat huu co co trong nuoc thai, hay cu the hon la bun thai thanh nhung chat hoa hoc don gian hon. Theo do, nho nhiet do va ap suat cao se pha vo cac cau truc hoa hoc trong bun thai thanh nhieu thanh phan khac nhau, trong do co dau tho va dung dich long. Ngoai ra, cong nghe HTL cung co the dung de san xuat dau tho sinh hoc tu cac loai nguyen lieu long, ke ca chat thai tu nong nghiep. “Chung toi da nghien cuu va hoan thien cong nghe chuyen doi thuy nhiet trong hon 6 nam qua de tao ra mot qua trinh lien tuc va mo rong no, trong do cho phep su dung ca cac chat thai tu nong nghiep”, Corinne Drennan, chuyen gia nghien cuu cong nghe nang luong sinh hoc tai PNNL cho biet.

Hien nay, khong chi o cac do thi lon ma ngay o ca cac vung nong thon, tinh trang o nhiem ngay cang tro nen tram trong. Dac biet, nuoc thai sinh hoat dang lam chet dan cac dong song. Chinh vi vay, nghien cuu cua cac nha khoa hoc PNNL bien bun thai thanh dau tho sinh hoc la mot buoc tien lon. Mac du vay, cac nha khoa hoc cung da gap phai van de phuc tap khi tien hanh thu nghiem. “Kho khan lon nhat trong viec su dung bun thai lam nguon nguyen lieu san xuat dau tho la no co do am qua cao, can phai say kho truoc khi thuc hien cac quy trinh tiep theo”, Corinne Drennan cho biet.

De giai quyet van de nay, cac nha khoa hoc lam tang ap suat cua hon hop nguyen lieu dau vao len 204 atm, gap 100 lan so voi ap suat trong lop xe hoi. Bun dieu ap sau do di vao he thong lo phan ung hoat dong o khoang 349°C. Nhiet do va ap suat cao pha vo bun thai thanh nhieu thanh phan khac nhau, bao gom dau tho sinh hoc va mot dung dich long. “Bun thai do thi chua rat nhieu carbon cung nhu chat beo. Chat beo tao dieu kien cho viec chuyen doi cac vat lieu khac trong nuoc thai nhu giay ve sinh dien ra thuan loi, giup bun thai di chuyen qua lo phan ung mot cach de dang va san xuat dau tho sinh hoc co chat luong cao. Khi tinh che, dau tho sinh hoc se tro thanh xang, dau diesel va nhien lieu may bay phan luc”, Corinne Drennan cho biet.

Nghien cuu cua cac nha khoa hoc PNNL se giup chung ta giam toi da hoat dong xu ly bun thai do thi cua cac cong ty moi truong. Mat khac, cac phu pham con lai sau qua trinh xu ly se duoc dung trong san xuat nong nghiep nhu mot loai phan bon. Nhom cac nha khoa hoc con khang dinh, cong nghe cua ho khong anh huong toi bat ky hoat dong khai thac dau mo cua cong ty nao, ma no con la lua chon moi, tam nhin cua tuong lai trong viec khai thac nguon nhien lieu sinh hoc.

Moi day, PNNL cung da cap phep cho Tap doan Genifuel o Utar va hop tac voi Metro Vancouver cua Canada de xay dung nha may san xuat dau tho sinh hoc tu bun thai ap dung cong nghe HTL, du kien se bat dau hoat dong vao nam 2018.

Nguon: antd.vn

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo