News

Ban linh vuot kho cua Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam

Duoc du bao truoc nhung kho khan va he luy chong chat tu gia dau giam sau va keo dai trong hon 2 nam qua, viec Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) gan nhu chac chan hoan thanh co ban cac chi tieu san xuat kinh doanh nam 2016 duoc Chinh phu giao da minh chung nhung giai phap va no luc, co gang cua can bo nhan vien nganh dau khi da phat huy tac dung khi doi pho voi khung hoang do gia dau tac dong vao nganh dau khi.

  Nganh dau khi Viet Nam khong it lan phai doi pha voi viec gia dau giam sau toi duoi 30 USD/thung. Buoc vao thuc hien ke hoach nam 2016, gia dau tho tiep tuc giu o muc thap keo dai da anh huong den nhieu mat hoat dong cua PVN. Du bao va y thuc day du ve trach nhiem cua PVN doi voi dat nuoc khi ket qua hoat dong san xuat kinh doanh cua PVN se anh huong truc tiep den tang truong GDP va nguon thu NSNN, tap the lanh dao va CBCNV trong Tap doan da tang cuong doan ket, chu dong xay dung va to chuc trien khai thuc hien dong bo cac giai phap nham thuc hien tot nhat cac nhiem vu ke hoach de ra.

 

 

Nhung ket qua kinh doanh dang noi bat cua PVN duoc the hien ro det trong no luc gia tang tru luong dau khi khi dat toi 8 trieu tan dau quy doi.Trong nam qua cung co 01 phat hien dau khi moi la mo Phong Lan Dai - 1X, dua 01 cong trinh moi vao khai thac (cong trinh RC-9 va ky ket duoc 1 hop dong dau khi moi. Tong san luong khai thac quy dau trong 9 thang cua PVN dat toi 21,1 trieu tan, vuot hon 10% ke hoach, tuong duong toi 82,3% san luong ke hoach ca nam 2016. Rieng gia tri san xuat cong nghiep cua PVN dat 369,5 nghin ty dong, vuot 11% ke hoach da gop phan quan trong vao muc tang GDP cua ca nuoc. Tong doanh thu toan Tap doan dat 327,4 nghin ty dong va nop ngan sach Nha nuoc toi 64 nghin ty dong.

 

Ben canh nhiem vu chinh yeu ve tham do khai thac dau khi, cac mat cong tac khac cua PVN nhu dau tu phat trien, chuyen doi tai cau truc, nang cao chat luong va gia tri lao dong van trien khai va thu duoc nhieu thanh cong. Trong do, tien do thuc hien cac du an trong diem nha nuoc ve dau khi va cac du an trong diem cua Tap doan duoc kiem soat chat che.Trong 9 thang dau nam, PVN da hoan thanh dau tu va dua cong trinh RC-9 (lo 09-1) vao khai thac tu ngay 06/6/2016- vuot tien do 1 thang 9 ngay so voi ke hoach de ra; lap dat thanh cong cum may phat to may so 2 Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 vao ngay 12/4/2016, hoan thanh dau tư va dua vao van hanh Gian khoan tu nang Tam Dao 05 vao ngay 12/8/2016; ha thuy thanh cong khoi thuong tang (topside) gian khai thac khi BK Thien Ung vao ngay 12/9/2016.

 

Mat khac, cac cong tac quan trong de kien toan va nang cao nang luc canh tranh cua PVN nhu chuyen doi va tai cau truc doanh nghiep, hoat dong khoa hoc cong nghe va dao tao, cong tac an ninh, an toan dau khi, an toan moi truong, an toan lao dong, phong chong chay no tren cac cong trinh dau khi duoc giam sat chat che va thuc hien nghiem tuc theo dung de an duoc Chinh phu phe duyet.

 

Nhu vay, co the khang dinh rang PVN da buoc dau thuc hien hieu qua cac giai phap ung pho voi gia dau o muc thap keo dai. Tat nhien, nhung ton tai va vuong mac o trong cac linh vuc nhu dau tu, thu hoi von, tai cau truc… PVN da giai trinh, bao cao Chinh phu va dang dan duoc cac cap co tham quyen thao go, tao dieu kien thuan loi cho PVN cung cac don vi vuot qua kho khan hien tai va la co so de phat trien ben vung trong nhung nam toi.

 

Tren co so thuc hien cac chi tieu trong 9 thang dau nam va tinh hinh thuc te hien nay, trong nhung thang cuoi nam 2016, PVN se tiep tuc thuc hien khai thac khoang 3,88 trieu tan dau tho (voi 3,38 trieu tan trong nuoc va 0,5 trieu tan tai cac mo nuoc ngoai) va 2,61 ti m3 khi. Ve cac san pham khac nhu dien se dat 5,8 ti kWh dien thuong pham, 417 nghin tan dam va 1.469 tan xang dau cac loai. Nhu vay, rieng chi tieu tai chinh cua PVN trong nam nay se dat khoang 514,5 nghin ti dong, nop ngan sach nha nuoc khoang 104,2 nghin ti dong (tuong duong 5 ti USD).

 

De dat duoc muc du kien thuc hien ke hoach neu tren, PVN dang trien khai thuc hien dong bo 10 giai phap va nhiem vu trong tam cho tung linh vuc cu the. Truoc het, PVN se tiep tuc dat muc tieu trong diem vao lua chon va trien khai cac gieng khoan tim kiem tham do tham luong co tinh kha thi cao de dam bao gia tang tru luong dau khi nam 2016. Tiep tuc thuc hien ra soat, bam sat tat ca cac yeu to co anh huong den san luong khai thac dau khi nam 2016 de co giai phap ung pho kip thoi, phan dau khai thac dau trong nuoc ca nam 2016 vuot 1 trieu tan so voi ke hoach duoc giao.

 

Dam bao cung cap khi cho cac khu cong nghiep, phat dien va mot so nganh cong nghiep che tao, PVN luon van hanh on dinh, an toan cac he thong duong ong dan khi, cac nha may che bien khi (Nam Con Son, Dinh Co) de nang cao hieu qua san luong khi che bien. Dong thoi, phoi hop chat che voi cac nha tieu thu de tieu thu toi da san luong khi khai thac. Trong san xuat dien, Tong Cong ty Dien luc Dau khi (PV Power)cung dam bao van hanh an toan cac nha may dien, phoi hop chat che voi Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) de huy dong toi da cong suat cac nha may dien, dam bao tien do cac du an dien.

 

Linh vuc che bien dau khi voi nha may Loc dau Dung Quat, Nha may Dam Ca Mau, Dam Phu My cung dang ngay cang chung to hieu qua cao va vi tri quan trong trong nen kinh te nuoc ta khi chiem thi phan lon ve xang dau va phan dam. Cac don vi tren da tranh thu loi the tu gia dau thap (la nguyen, nhien lieu chinh cua cac nha may) de phat huy toi da hieu qua hoat dong cua don vi. Trong thoi gian qua, cac don vi da nhay ben, kip thoi toi uu co cau san pham trong tung thoi diem theo bien dong anh huong tu gia dau va thi truong, dam bao hieu qua san xuat kinh doanh.

 

Doi voi linh vuc dich vu dau khi chat luong cao, PVN dang cung cac don vi thanh vien day manh tai co cau doanh nghiep nham tang hieu qua hoat dong, dam bao quyen loi cho cac co dong. Phoi hop chat che voi cac don vi tham do khai thac dau khi de thuc hien tot cac nhiem vu, chi tieu ke hoach duoc giao va ke hoach chung cua ca Tap doan. Tim kiem mo rong thi truong trong va ngoai nuoc de dam bao phat trien ben vung. Tap trung chi dao, dam bao tien do cac du an theo ke hoach de ra. Dac biet, PVN luon chu dong va tich cuc phoi hop chat che voi cac Bo/nganh lien quan trong viec trien khai cac hoat dong cua Tap doan tai nhung khu vuc nuoc sau, xa bo. Day la nhung hoat dong thuc te khang dinh chu quyen cua Viet Nam tren bien, gop phan bao ve vung chac chu quyen va toan ven lanh tho quoc gia tren bien Dong va Hai dao.

 

Gia dau trung binh nam 2016 vao khoang 42,7USD/thung, bang 71,2%muc gia ke hoach nam (60USD/thung), giam 14,3USD/thung (giam 25,0%).

 

Tong san luong khai thac quy dau nam 2016 cua PVN du kien dat 26,6 trieu tan, vuot gan 1 trieu tan so voi ke hoach nam.San luong dien cung cap hon 20 ti kWh dien thuong pham, khoang 1,6 trieu tan phan dam va hon 6 trieu tan xang dau cac loai.

  Theo PVN

 

Information is being updated:

»  
No luc vuot “khung hoang kep”, Petrovietnam ve dich som 3 chi tieu quan trong
»  
Petrovietnam - 45 nam su menh tim dau
»  
Xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi theo Nghi quyet 55-NQ/TW
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo