News

Du an nang cap, mo rong Nha may loc dau Dung Quat, 90% mat bang cua 108,2ha da du dieu kien ve mat bang sach de trien khai hang muc san lap... Pho tong giam doc Cong ty Loc hoa dau Binh Son (BSR) Nguyen Van Hoi cho biet.

ANTT.VN - Co le duy nhat tai Viet Nam, Vung Tau la noi duy nhat ma doi ngu can bo, cong nhan moi lan di lam deu dung truc thang la phuong tien chuyen cho…

Tong thong Venezuela Nicolás Maduro vua dua ra thong cao khang dinh nuoc nay và Iran da thong nhat lap truong ve “dong bang” san luong dau mo nham vuc lai gia dau.

Ngay 21/09/2016, tai mo Thien Ung, Lo 04-3 cach TP. Vung Tau khoang 270km, Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro da tien hanh nang va lap dat thanh cong khoi thuong tang (Topside) gian khai thac BK – Thien Ung.

Sang 22/9, tai Ha Noi, Tap doan Dau khi Viet Nam (PetroVietnam) da to chuc Hoi thao hop tac khoa hoc ky thuat voi Tap doan Dau khi Nga (Gazprom)
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo