News

Theo lanh dao Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN), trong PVN hien nay chi co mot don vi thanh vien duy nhat thuc hien chuc nang dau tu va kinh doanh bat dong san la Tong Cong ty co phieu Xay lap dau khi Viet Nam (PVC).

Sau dot nghi bao duong tu 23/3 den 4/3/2011, PVN co muc tieu trong tam can thuc hien trong thoi gian toi la se tiep tuc chuan bi cho bao duong lon Nha may Loc dau Dung Quat tu ngay 15/7/2011.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo