News

Sau dot nghi bao duong tu 23/3 den 4/3/2011, PVN co muc tieu trong tam can thuc hien trong thoi gian toi la se tiep tuc chuan bi cho bao duong lon Nha may Loc dau Dung Quat tu ngay 15/7/2011.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo