News

Gian khoan tu nang Tam Dao 05 duoc danh gia la gian khoan lon nhat tu truoc den nay, co the hoat dong trong dieu kien bao cuc han tren cap 12.

Dien ra tu ngay 18-20/10/2016, Trien lam may moc, thiet bi chuyen nganh Dau khi va nganh Cong nghiep phu tro Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2016 hua hen tiep tuc la cau noi giao thuong quan trong giup dap ung nhu cau giai phap cong nghe va ket noi quan he hop tac kinh doanh.

Du an nang cap, mo rong Nha may loc dau Dung Quat, 90% mat bang cua 108,2ha da du dieu kien ve mat bang sach de trien khai hang muc san lap... Pho tong giam doc Cong ty Loc hoa dau Binh Son (BSR) Nguyen Van Hoi cho biet.

ANTT.VN - Co le duy nhat tai Viet Nam, Vung Tau la noi duy nhat ma doi ngu can bo, cong nhan moi lan di lam deu dung truc thang la phuong tien chuyen cho…

Tong thong Venezuela Nicolás Maduro vua dua ra thong cao khang dinh nuoc nay và Iran da thong nhat lap truong ve “dong bang” san luong dau mo nham vuc lai gia dau.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo