News

Theo phong vien TTXVN tai khu vuc Trung Dong – Bac Phi, Cong ty Dau mo Quoc gia Iran (NIOC) ngay 17/10 da chinh thuc mo thau quoc te doi voi 50 mo dau va khi dot o nuoc nay.

Nham han che phat thai cac khi doc hai gay o nhiem khong khi, dac biet la tai cac do thi lon, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 49 ve viec quy dinh lo trinh ap dung tieu chuan khi thai tai Viet Nam.

Nam trong chuoi hoat dong ky niem 60 nam thanh lap Truong, ngay 13/10/2016, Truong ĐHBK Ha Noi da to chuc Hoi nghi tong ket hoat dong khoa hoc cong nghe (KHCN) giai doan 2006 – 2016 va Trien lam thanh tuu KHCN tai Thu vien Ta Quang Buu.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc lam viec voi Tap doan Dau khi Viet Nam

Gian khoan tu nang Tam Dao 05 duoc danh gia la gian khoan lon nhat tu truoc den nay, co the hoat dong trong dieu kien bao cuc han tren cap 12.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo