News

Ngan hang The gioi (WB) du bao gia dau tho nam 2017 se dat binh quan 55 USD/thung.

Bo Cong Thuong vua ban hanh Quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan duong ong dan khi dot bang kim loai.


Tap doan Dau khi quôoc gia Viet Nam vua khanh thanh giai doan 1 va dua vao su dung cong trinh Trung tam Phan tich Thi nghiem va Van phong Vien Dau khi Viet Nam tai Khu cong nghe cao Tp. Ho Chi Minh.

Duoc du bao truoc nhung kho khan va he luy chong chat tu gia dau giam sau va keo dai trong hon 2 nam qua, viec Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) gan nhu chac chan hoan thanh co ban cac chi tieu san xuat kinh doanh nam 2016 duoc Chinh phu giao da minh chung nhung giai phap va no luc, co gang cua can bo nhan vien nganh dau khi da phat huy tac dung khi doi pho voi khung hoang do gia dau tac dong vao nganh dau khi.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo