News

(BĐT) - Hoi nghi Cap cao APEC lan thu 24 tai Peru da thanh cong tot dep. Tuyen bo cua cac nha lanh dao APEC da duoc thong qua, voi hai van kien quan trong gom “Tuyen bo Lima ve Khu vuc thuong mai tu do chau A - Thai Binh Duong” va “Lo trinh ve nang luc canh tranh trong linh vuc dich vu”.

Ngay 17-11-2016, tai Ha Noi, Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam to chuc chuong trinh Gap mat truyen thong “Nhung nguoi di tim lua” va trao giai cuoc thi “Nhung ky niem sau sac ve nganh Dau khi”.

Nha may xu ly nuoc thai trong tuong lai co the truc tiep bien nuoc thai thanh dau tho sinh học (biocrude) chi trong vong vai phut nho nghien cuu cua Phong Thi nghiem quoc gia Tay Bac Thai Binh Duong (PNNL) thuoc Bo Nang luong My.


Theo thong tin tu Bo Khoa hoc va Cong nghe (KH&CN), nganh Cong Thuong co 3 cong trinh dat Giai thuong Ho Chi Minh, Giai thuong Nha nuoc ve KH&CN dot 5 nam 2016, tat ca deu thuoc linh vuc dau khi.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo