News


Sang 12/1, Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac nam 2017 va trien khai ke hoach nam 2018. Pho Thu tuong Chinh phu Trinh Dinh Dung toi du va phat bieu chi dao hoi nghi.

That hiem co nam nao khi nen kinh te dat nuoc buoc vao nam moi lai hao hung nhu nam 2018 nay.

Ngay 14/12, Uy vien BCH Trung uong Dang, Bo truong Bo Cong Thuong Tran Tuan Anh da co buoi lam viec voi Tap doan Dau khi Viet Nam. Cung di voi Bo truong co Thu truong Hoang Quoc Vuong va lanh dao mot so Vu chuyen mon cua Bo Cong Thuong.

Ngay 26/9 tai Ha Noi, Tap chi Cong san, Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam da phoi hop to chuc Hoi thao “Nganh Dau khi trong boi canh hoi nhap quoc te”.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo