News


Tap doan Dau khi quôoc gia Viet Nam vua khanh thanh giai doan 1 va dua vao su dung cong trinh Trung tam Phan tich Thi nghiem va Van phong Vien Dau khi Viet Nam tai Khu cong nghe cao Tp. Ho Chi Minh.

Duoc du bao truoc nhung kho khan va he luy chong chat tu gia dau giam sau va keo dai trong hon 2 nam qua, viec Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) gan nhu chac chan hoan thanh co ban cac chi tieu san xuat kinh doanh nam 2016 duoc Chinh phu giao da minh chung nhung giai phap va no luc, co gang cua can bo nhan vien nganh dau khi da phat huy tac dung khi doi pho voi khung hoang do gia dau tac dong vao nganh dau khi.

(DNVN) - Tong san luong khai thac quy dau nam 2016 cua Tap doan dau khi Viet Nam (PVN) du kien vuot gan 1 trieu tan so voi ke hoach nam, hon 20 ty kWh dien thuong pham, khoang 1,6 trieu tan phan dam va hon 6 trieu tan xang dau cac loai...

Khi o duoi nuoc bien sau, co the cua nhung sinh vat giun bien khong xuong song nay co mot co quan dac biet tai noi ton tai loai vi khuan chemosynthetic chuyen tien hanh oxy hoa khi metan.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo