News

Nhan loi moi cua Thu tuong Lien bang Nga Dmitry Medvedev, Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Nguyen Xuan Phuc tham chinh thuc Lien bang Nga tu ngay 20-23/5-2019. Chuyen tham gop phan tiep tuc thuc day hon nua quan he hop tac giua hai nuoc tren cac linh vuc. Hop tac kinh te, thuong mai, dau tu, dac biet ve dau khi la mot trong nhung diem sang trong quan he hop huu nghi tot dep giua hai nuoc.

Vua qua, tai thu do Abu Dhabi cua Cac Tieu Vuong quoc A rap thong nhat (UAE) da dien ra Ky hop lan thu 4 Uy ban lien Chinh phu Viet Nam va UAE.

Nganh Deu khi tu ngay ra doi Tong cuc Dau khi Viet Nam (3/9/1975), da xay dung duoc chuoi gia tri hoan chinh, dong bo tu tim kiem, tham do, khai thac dau khi den van chuyen, che bien, loc hoa dau, tang tru, phan phoi va cac linh vuc san xuat, dich vu khac tu dau khi, dong gop quan trong cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, bao ve chu quyen va gop phan thuc hien Chien luoc kinh te bien.

Sang 27/7/2018, tai Ha Noi, dong chi Tran Sy Thanh, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Dang uy, Chu tich HDTV Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) da co buoi tiep va lam viec voi ngai Obaid Saeed Bintaresh Aldhaheri, Dai su dac menh toan quyen cac Tieu Vuong quoc A-rap thong nhat (UAE) tai Viet Nam. Cung du buoi tiep co dai dien lanh dao cac Ban chuyen mon Tap doan.

Ngay 2/5/2018, tai Khu cong nghiep Khanh An, huyen U Minh, tinh Ca Mau, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi Nguyen Thi Kim Ngan da ve du va tham gia thuc hien nghi thuc cat bang khanh thanh Nha may Xu ly Khi Ca Mau (GPP Ca Mau).
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo