News

3 thang dau nam 2017, cac chi tieu san xuat kinh doanh cua Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) deu hoan thanh vuot muc tu 4-16% ke hoach. Cac chi tieu tai chinh cua PVN bao gom tong doanh thu, nop ngan sach nha nuoc deu hoan thanh vuot muc ke hoach de ra va cao hon so voi cung ky nam 2016.

Ngan hang The gioi (WB) du bao gia dau tho nam 2017 se dat binh quan 55 USD/thung.

Bo Cong Thuong vua ban hanh Quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan duong ong dan khi dot bang kim loai.


Tap doan Dau khi quôoc gia Viet Nam vua khanh thanh giai doan 1 va dua vao su dung cong trinh Trung tam Phan tich Thi nghiem va Van phong Vien Dau khi Viet Nam tai Khu cong nghe cao Tp. Ho Chi Minh.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo