News

Ngay 26/9 tai Ha Noi, Tap chi Cong san, Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam da phoi hop to chuc Hoi thao “Nganh Dau khi trong boi canh hoi nhap quoc te”.

Sang 26/8 tai Nha thi dau quan Cau Giay, Ha Noi, Tap doan Dau khi Viet Nam, Cong doan Dau khi Viet Nam da to chuc Le khai mac “Tuan le Van hoa Dau khi lan thu X" va "Hoi thao nganh Dau khi nam 2017”.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc cho biet Chinh phu dat muc tieu phat trien Tap doan dau khi (PVN) ben vung trong nhieu thap ky toi, dong gop nhieu hon nua cho phat trien chung cua dat nuoc.

Phat trien cong nghiep khi se mang lai nhieu loi ich lau dai cho dat nuoc nhu su dung hieu qua nguon nhien lieu sach, giam phat thai khi nha kinh, bao dam an ninh nang luong va luong thuc quoc gia...

Sang 31/7, tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Xuan Phuc va lanh dao mot so bo, nganh da tham du Dien dan Kinh te tu nhan Viet Nam (VPSF) lan thu 2 - nam 2017 do Hoi Doanh nhan tre Viet Nam to chuc.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo