News

(PetroTimes) - Tong cong ty Co phan Khoan va Dich vu Khoan Dau khi (PV Drilling) vua ky ket hop dong cung cap gian khoan bien tu nang PV DRILLING II cho Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro de thuc hien 5 gieng khoan chac chan tai Lô 09-1. Chuong trinh khoan cho khach hang Vietsovpetro dien ra tu giua thang 3/2022.

(PetroTimes) - Ngay 6/12, Tong Giam doc Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) Le Manh Hung chu tri buoi giao ban dieu hanh san xuat, kinh doanh thuong ky thang 12 nam 2021 truc tuyen voi thu truong cac don vi trong toan Tap doan. Trong 11 thang nam 2021, Petrovietnam da ve dich truoc rat nhieu chi tieu ke hoach, bao hieu mot nam hoan thanh va hoan thanh vuot muc nhiem vu duoc giao, dong gop quan trong cho dat nuoc trong boi canh kho khan chua tung co cua dai dich Covid -19.

Ngay 10/12/20, tai tru so Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) da to chuc Le chuc mung cac ban/don vi ve dich som 3 chi tieu quan trong trong hoat dong san xuat kinh doanh nam 2020 la gia tang tru luong dau khi, san luong khai thac dau tho va san xuat dam toan Tap doan tu 1 den 6 thang.

Xuyen suot chang đuong 45 nam truong thanh, hoat dong cua Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam luon phai doi dien voi muon van kho khan, thu thach, co nhung thoi diem tuong chung khong the gang guong noi. Tuy nhien, du trong bat ky hoan canh nao, Tap doan luon nhan duoc su tin tuong, ung ho cua Dang va Nha nuoc. Chinh niem tin, su ky vong to lon do da giup Tap doan tru vung truoc cac dot "giong bao", hoan thanh tot cac chi tieu, nhiem vu duoc giao va co nhung dong gop quan trong vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc.

Viec xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi can dam bao nguyen tac co tam nhin dai han, linh dong, thich ung voi thuc te, phu hop voi thong le quoc te. Mat khac, phai co y tuong doi moi sang tao, chien luoc phai di truoc mot buoc lam co so dinh huong tai cau truc sap xep bo may to chuc.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo