News

Cuoc hop khong chinh thuc cua OPEC tai Algeria toi qua (theo gio VN) da cho ket qua hoan toan bat ngo. Neu nhu truoc khi buoc vao hoi nghi, cac nuoc lon như Iran va Arap Xe ut deu tuyen bo se khong co mot thoa thuan nao ve dong bang san luong dau duoc dua ra tai day thi rot cuoc OPEC da dua ra mot quyet dinh hoan toan bat ngo.

Ngay 20/9 vua qua, Cong ty Honeywell UOP (Hoa Ky) vua gioi thieu mot dich vu moi tren nen tang phan mem cho phep cac nha may loc hoa dau va xu ly khi gas nang cao hieu qua san xuat.

Ngay 21/09/2016, tai mo Thien Ung, Lo 04-3 cach TP. Vung Tau khoang 270km, Lien doanh Viet – Nga Vietsovpetro da tien hanh nang va lap dat thanh cong khoi thuong tang (Topside) gian khai thac BK – Thien Ung.

Sang 22/9, tai Ha Noi, Tap doan Dau khi Viet Nam (PetroVietnam) da to chuc Hoi thao hop tac khoa hoc ky thuat voi Tap doan Dau khi Nga (Gazprom)

Ngay 15/4, tai Ha Noi, Tap doan Dau khi Viet Nam da to chuc Hoi nghi cong tac phap che nganh Dau khi duoi su chu tri cua dong chi Le Minh Hong, Pho Tong giam doc Tap doan Dau khi Viet Nam nham tong ket cong tac phap che cua Tap doan...
12  Next
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo