News

Ngay 10/12/20, tai tru so Tap doan Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) da to chuc Le chuc mung cac ban/don vi ve dich som 3 chi tieu quan trong trong hoat dong san xuat kinh doanh nam 2020 la gia tang tru luong dau khi, san luong khai thac dau tho va san xuat dam toan Tap doan tu 1 den 6 thang.

Xuyen suot chang đuong 45 nam truong thanh, hoat dong cua Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam luon phai doi dien voi muon van kho khan, thu thach, co nhung thoi diem tuong chung khong the gang guong noi. Tuy nhien, du trong bat ky hoan canh nao, Tap doan luon nhan duoc su tin tuong, ung ho cua Dang va Nha nuoc. Chinh niem tin, su ky vong to lon do da giup Tap doan tru vung truoc cac dot "giong bao", hoan thanh tot cac chi tieu, nhiem vu duoc giao va co nhung dong gop quan trong vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc.

Viec xay dung Chien luoc phat trien nganh Dau khi can dam bao nguyen tac co tam nhin dai han, linh dong, thich ung voi thuc te, phu hop voi thong le quoc te. Mat khac, phai co y tuong doi moi sang tao, chien luoc phai di truoc mot buoc lam co so dinh huong tai cau truc sap xep bo may to chuc.

Ngay 13/05/2020, tai khu vuc bai che tao Xi nghiep Xay lap, Khao sat va Sua chua cac cong trinh khai thac dau khi (Xi nghiep Xay lap), Lien doanh Viet - Nga Vietsovpetro da to chuc ha thuy thanh cong Chan de gian BK-21 xuong sa lan van chuyen VSP-05.

PGS.TS Pham Tien Dat, Pho Vien truong Vien Chien luoc va Chinh sach tai chinh (Bo Tai chinh) cho rang, viec phu thuoc vao cac nguon nang luong hoa thach van la chu yeu trong thoi gian toi. Vi vay, nganh Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nang luong.
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo